ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:51
އައިއޭއީއޭގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރަފައެލް ގްރޯއްސީ
އައިއޭއީއޭގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރަފައެލް ގްރޯއްސީ
ރޮއިޓާސް
ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާ
ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ކުރަން ދުނިޔެ އަށް ވަރިހަމަވީތަ؟
 
ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް. ޒަޕޯރީޒްއީއާ އާއި މެދު އަހަރެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ
 
ޒަޕޯރީޒްއީއާ އެޓޮމިކް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ވަރަށް ސީރިއަސް
 
ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ ދުވަހެއްގައިވެސް ނިއުކްލިއަރ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފާނެ

ނިމިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރަކީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމަށްފަހު އާ އާންމު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޤައުމުތަކުން ތެދުވަން ފެށި އަހަރެވެ. އަހަރަށް ފެށުނުތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، އިވެން ފެށީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައަކަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް، ހުޅަނގުގެ ޖާސޫސީ ބާރުތަކުން ބުނަން ފެށި އަޑެވެ. އެ ތުހުމަތުތަކަށް ރަޝިއާއިން ފުރަތަމަ ކުރީ އިންކާރު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ފެބުރުއަރީ މަސް ނިމެން ދަނިކޮށް، ހުޅަނގުގެ ތުހުމަތުތަކީ ޙަޤީޤަތެއްކަން ރަޝިއާއިން ސާބިތުކޮށްދިނީ "ހާއްސަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން"އެއްގެ ނަމުގައި ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާ، ހަނގުރާމަ ފެށި ހިސާބުންނެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގައި ހަނގުރާމަ ފެށުމާއެކު އެކަމުގެ ލޮޅުންތައް، އޭރުވެސް އިނދަޖެހިފައި އޮތް ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ފޯރަން ފެށިއެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ހަވާސާގައި ތިބެގެން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ޔޫކްރެއިންއަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންދާ ދިއުމާއެކު، މުޅި ދުނިޔެއަށް ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުގެ ރަނގަބީލު އަޅަން ފެށިއެވެ. ރަޝިއާ ކޮޅަށްވެސް ބައެއް ޤައުމުތަކުން އެރިއިރު، އިންސާނިއްޔަތަށް އެންމެ ގެއްލުންދެނިވި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރާ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިކަން ލިބިފައިވާ ޤައުމުތައްވެސް ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ދިޔައެވެ. ހަނގުރާމައިގެ ކުރީކޮޅު، ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރު އެންމެންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދުނު ނަމަވެސް، ޔޫކްރެއިންގައި ކުރަމުން ދާ ހަނގުރާމައަށް އަހަރެއް ވުމާ ގާތްވެފައި ވާ އިރު، އެ ބިރު ނެތް ފަދައެވެ. 

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ޔޫކްރެއިންގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓް އޮތީ ރަޝިއާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި މިއަދު ހަނދާން ހުރި މީހަކުވެސް ނެތް ފަދައެވެ. ޒަޕޯރީޒްއީއާ އެޓޮމިކް ޕްލާންޓް، ރަޝިއާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި އޮތުމުގެ ނުރައްކަލާ މެދު ދުނިޔެ ވަރިހަމަ ވެފައި އޮތުމާ މެދު، ނިއުކްލިއަރ ހަކަތައާ ބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިދާރާ (އައިއޭއީއޭ) އިން ޖެނުއަރީ 19 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ.

ވިލާތުގައިވެސް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނިއުކްލިއަރ ޕްލާންޓް ކަމުގައި ވާ ޒަޕޯރީޒްއީއާ އެޓޮމިކް ޕްލާންޓް، ރަޝިއާގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ މަރޗް 2022 ގައެވެ. އެ ސަރަޙައްދުގައި ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުންތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައެވެ. ނުރައްކާތެރި ހާދިޘާއެއް ހިނގާ، އިންސާނިއްޔަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވުން އޮތީ ދާދި ގާތުގައެވެ. ޒަޕޯރީޒްއީއާ އެޓޮމިކް ޕްލާންޓްގައި، ރައްކާތެރިކަމުގެ އިމެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެކަކީ، އައިއޭއީއޭގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރަފައެލް ގްރޯއްސީއެވެ.

މިކަމަކީ އާންމު އުސޫލުން ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ވާތީ އަހަރެން ހާސް ވަނީ. މީހުން ހީކޮށްފާނެ، ކަމެއް ނުވިއޭ. އައިއޭއީއޭގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރޯ ނުވަނީސް އަލިފާނޭ ގޮވަނީއޭ. ކަމެއް ނުވޭތަ؟ ބުނަން، ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ ވަޤުތެއްގައިވެސް ކަމެއް ވެދާނެ. އަހަރެންގެ ޒިންމާއަކީ، އެފަދަ ކަމެއް ވިޔަ ނުދީ، ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދުން. ފުކުޝީމާ ކާރިޘާއަކީ، ޤުދުރަތީ ކާރިޘާއަކާ ގުޅިގެން ވީ ކަމެކޭ އަހަރަމެންނަށް ބުނެވިދާނެ. އެކަމަކު، މިހާލަތުގަ، ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ، ޒިންމާ އުފުލާނީ ކާކު؟
ރަފައެލް ގްރޯއްސީ؛ އައިއޭއީއޭގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިކަން ކުރާ ކިއޭވްގައި ހުންނަވާ، ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ގްރޯއްސީ ވިދާޅުވީ، ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ ދުވަހެއްގައިވެސް ނިއުކްލިއަރ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފާނެ ކަމަށާ، ޒަޕޯރީޒްއީއާ އެޓޮމިކް ޕްލާންޓްގެ ހާލަތު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށެވެ.

އަބަދުވެސް އަހަރެން ބުނަމުން މިދާ ހެން، ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ގޯސްކޮށް. ޒަޕޯރީޒްއީއާ އާއި މެދު އަހަރެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ހާސްވެފަ މި ހުންނަނީ. އާ ކުރިމަތިލުންތަކަކާ ނުލާވެސް، އެ ޕްލާންޓް އެ ހުރީ ހަމަ އެންމެ ހާމައަށް. މިއަދު އެކަނިވެސް އެ ސަރަޙައްދުގަ ބޮޑު 2 ގޮވުމެއް ގޮވައިފި. ޕްލާންޓަކު ނޫން. އެކަމަކީ، އަހަރަމެން ތިބީ އިންޒާރުގެ ސަރަޙައްދުގަ. އަހަރަމެން ދިޔައީ ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅަމުން. އެހެންވީމަ، އަހަރަމެންނަށް އެބަ އެނގޭ، ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ ދުވަހަކުވެސް ނިއުކްލިއަރ އެކްޑިސެންޓެއް ހިނގާފާނެ ކަން. ނޫނީ، ރޭޑިއޯލޮޖިކަލް ގެއްލުންތަކެއް ދެނިވި ހާދިޘާއެއް ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ ދުވަހެއްގައިވެސް ހިނގާފާނެކަން
ރަފައެލް ގްރޯއްސީ؛ އައިއޭއީއޭގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އައިއޭއީއޭގެ 4 ތަޖުރިބާކާރަކު އަބަދުވެސް ޒަޕޯރީޒްއީއާ އެޓޮމިކް ޕްލާންޓް ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. ގްރޯއްސީ މިހާރު މިސްރާބު ޖައްސަވާފައި ވަނީ، ރަޝިއާގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށެވެ.

ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުގެ ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ، އެ ގައުމުގެ ދެމިއޮތުމަށް ނުރައްކާވުން ކަމަށް، ރަޝިއާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނެއް ކަމަށް ވާ ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޯވް ވަނީ މަރޗް 2022 ގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް، ވްލަޑްމިއާ ޕޫޓިންގެ އަމުރުފުޅަކަށް، އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އެރީ ފެބުރުއަރީ 24، 2022 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޕޫޓިން ވަނީ ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ފައުޖުތަކަށް އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ އެލާޓް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ނިއުކްލިއަރ ހަނގުރާމައެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ޚިޔާލަށް ގެންނަން ދަތިވެފައި ވީ ނަމަވެސް، މިއަދު އެކަން އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ހިނގާފާނެ ކަމަކަށް ވުމާ އިންތިހާއަށް ގާތުގައި ކަމަށް، އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓެރޭޒްވެސް ވަނީ މާޗް 14، 2022 ވަނަ ދުވަހު ވިދާޅުވެ، އިންޒާރު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
33%
22%
33%
11%
ކޮމެންޓް