ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 12:47
ޖައިޝަންކަރަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ވިދާޅުވުން
ޖައިޝަންކަރަށް ރާއްޖެއިން މަރުހަބާ ވިދާޅުވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
 
ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ
 
މިނިސްޓަރުން ބައްދަލުކުރައްވައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދާނެ

އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް. ޖައިޝަންކަރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުޙަބާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއި، ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އާއި ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ އެހީގައި ހިންގާ ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ވެސް ކުރައްވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ މިނިސްޓަރުން ބައްދަލުކުރައްވައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ. ނ. މަނަދޫގައި ބާއްވަވާ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކެއް ބަދަލު ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ށ. ފޯކައިދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފޯކައިދޫ ކޮމިޔުނިޓީ ސެންޓަރ އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވެސް ޖައިޝަންކަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި އުތީމަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ހުރި ތާރީޚީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއީ އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރުގެ ހައިޞިއްޔަތުން ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ހަތަރުވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ. އެންމެފަހުން ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު އައްޑޫ ސިޓީއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ފްރީޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓްއަށް އެދުނީ އިންޑިއާއިން ކަމަށް ބުނެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އިތުރުފުޅު ހެއްދެވިކަން ހާމަވެއްޖެ
ބޮސްނިއާގެ މުސްލިމުންނަށް ހިންގި ގަތުލުއާއްމާ ގުޅޭ ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ވޯޓު ނުދިން ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބަސް ހުއްޓިފައި
ސަރުކާރު އުޅެނީ، ޕާން ފޮތި ބޭނުންވެގެން ހިޔަޅު އުޅުނުހެން!
ލަންކާގެ ޓުއަރިސްޓް ވިސާއަށް ބަދަލުތަކެއް، ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް އޮން-އެރައިވަލް 30 ދުވަސް ލިބޭނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއާ އޮތް ނުތަނަވަސްކަން މިހާރު އަންނަނީ ކުޑަވަމުން: ޖައިޝަންކަރު