ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 11:53
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް
ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް މާރޗް މަހު ބާއްވަނީ
ކޮންފަރެންސްގައި 3 ބައެއް ހިމެނޭ
މިއީ އިލްމީ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންފަރެންސެއް
މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވަނީ މާރޗް 18 އިން 20 އަށް

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް އަންނަ މާރޗް މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސަ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ޗެއަރ އަހުމަދު ފަސީހު ވިދާޅުވީ މިއީ ފުލުހުންގެ ތާރީޚުގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް ކަމަށެވެ. މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 18 އިން 20 އަށެވެ.

ފަސީހު ވިދާޅުވީ 21 ވަނަ ގަރުނުގައި އިލްމީ ނަޒަރަކުން ކަންކަން ނިންމަން ވިސްނައިގެން ނޫނީ އެންމެ ރަނގަޅު އެދެެވޭ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުގައި އަބަދުވެސް ކަންކަން ނިންމަނީ އިލްމީ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތަކެއް ތައާރަފުނުވާކަމަށް އަބަދުވެސް ފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ހޯމް މިނިސްޓްރީ

އިލްމީ ބޭފުޅުންނާއި މިކަމާ ގުޅޭ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުން އެއް މޭޒަކަށް ގެނެވިގެން މި ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާއިރު، މި ކޮންފަރެންސްގެ މަގުސަދަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއި މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުއައްސަސާއަކަށް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހެދުން ކަމަށް ފަސީހު ވިދާޅުވިއެވެ.  

މި ކޮންފަރެންސްގައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޔުނިވަރސިޓީ، ކޮލެޖު، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ. މި ކޮންފަރެންސްގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެވޭނެ.
ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ޗެއަރ އަހުމަދު ފަސީހު

ފަސީހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ކޮންފަރެންސްގައި 10 ދާއިރާއަކުން ރިސަރޗް ޕޭޕަރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން، ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް، ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމް އެންޑް އެންޓި މަނީ ލޯންޑްރިން، ސައިބަރ ކްރައިމް، ފޮރެންސިކްސް، ލީޑަރޝިޕް، އޯގަނައިޒޭޝަން ރެސިލިއަންސް އެންޑް އޮފިސަރސް ވެލްބީއިންގ، އިނޮވޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް މެރިޓައިމް ސެކިއުރިޓީ، އެފިޝިއަންސީ އެންޑް އިފެކްޓިވްނެސް އިން ރޯޑް ސޭފްޓީއެވެ.

ފަސީހު ވިދާޅުވީ މި ކޮންފަރެންސަށް ރިސަރޗް ޕޭޕަރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުށް ކުރުމުގެ ޓްރެންޑާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަކުން ކަމަށެވެ. މި ރިސަރޗް ޕޭޕަރުތައް ހުށަހަޅައި އެއަށް ބަހުސްކޮށް، މަޝްވަރާކޮށް ނުކުންނަ ނަތީޖާއިން ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ހޯމް މިނިސްޓްރީ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މި ކޮންފަރެންސަށް ޕޭޕަރު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށްގެންދާނީ 3 ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ދުވަހު ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ޕޭޕަރު ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ދުވަހު މުޖުތަމައާ ގުޅިގެން ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ސެކިއުރިޓީ ސެކްޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ޕަބްލިކަށް ދައްކާލުމަށް އެކްސްޕޯއެއް ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ދައްކާލެވިގެންދާ ކޮންފަރެންސަކަށް މި ކޮންފަރެންސް ވެގެންދާނެ. އޭގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެހީތެރިކަން ހޯދިގެންދާނެ.
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިއީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މުހިންމު ކޮންފަރެންސަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް