ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:30
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
އިހަވަންދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް
އިހަވަންދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ
މިއީ 123.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ހއ.އިހަވަންދޫގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމަސައްކަތް އެކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އިހަވަންދޫގައި ތަރައްގީ ކުރަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިން އާއި ސަރވިސް ބިލްޑިންގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ ކުންފުނިން ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ކުރިއަށްގެންދާ މިމަޝްރޫޢުގެ ފައިނޭންސަރަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއެވެ. މިއީ 123،303،792 (ސަތޭކަ ތޭވީސް މިލިއަން ތިން ލައްކަ ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ) ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް