ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:22
އިސްލާމީ ލީޑަރުންނާއި އިލްމުވެރިން، ޝީންޖިއާންގްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އުރުމްޗީގައި ހިންގާ ޝީންޖިއާންގް އިސްލާމިކް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންނާއެކު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރައްވާފައިވޭ
ޗައިނާގެ ޝީންޖިއާންގް ޕްރޮވިންސް
ޝީންޖިއާންގްއަށް ދަތުރު ކުރެއްވި އިސްލާމީ ލީޑަރުންނާއި އިލްމުވެރިންގެ ވާހަކަފުޅުތައް މުޅިން ތަފާތު!
 
ޓެރަރިޒަމްއާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި، އެކަން ކުރުމުގައި ދީނީ ސަގާފަތް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ޓީމުން ތައުރީފްކުރެއްވި
 
ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން ހުއްޓުވައި، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ނަމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޝީންޖިއާންގްގައި ވޮކޭޝަނަލް ސެންޓަރުތަކެއް ހިންގަމުންދޭ

ދުނިޔޭގެ 1 ނަމްބަރު މަގާމަށް ފައި ވިއްދައިގެން އޮތް ޗައިނާގެ ޝިންޖިއާންގް ޕްރޮވިންސަކީ، ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ލާއިންސާނީ އެތައް ޖަރީމާއެއް އެތަނުގައި ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ތަނެއް ކަމަށް ބުނެ، ހުޅަނގުގެ ނުފޫޒުގަދަ މީޑިއާތަކުން ތަސްވީރުތައް ތިލަ ކުރަމުންދާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވަނީ ވެފައެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު ޝީންޖިއާންގްއަށް ދަތުރުކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު، ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ނުދޭކަމީ، އެ ޝައްކު ޔަގީނަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށްވެސްވެއެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، 14 ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ 30 އިސްލާމީ ލީޑަރުންނާއި އިލްމުވެރިއަކު، ދާދި ފަހުން ޝީންޖިއާންގްއަށް 4 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު، ޝީންޖިއާންގް ސަރަހައްދަށް ދަތުރުކުރެއްވި މުސްލިމް ލީޑަރުންނާއި އިލްމުވެރިންގެ ވަފުދުން، ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އާންމު ކުރެއްވި ވާހަކަތައް މުޅިން ތަފާތެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ އިތުރުން، ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި، އެކަން ކުރުމުގައި ދީނީ ސަގާފަތް ހިމާޔަތްކޮށް، ދެމެހެއްޓުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ޓީމުން ވަނީ ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ވަފުދުގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނެވީ ވޯރލްޑް މުސްލިމް ކޮމިއުނިޓީޒް ކައުންސިލްގެ ޗެއަރމަން، ޑރ. އަލީ ރާޝިދު އައްނުއައިމީއެވެ. ޑރ. އަލީއާއި އޭނާގެ ޓީމުން ވަނީ، މިދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އެތައް ހާސް އަމަލެއްގެ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ މައުރަޒަކަށްވެސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ އަލީ ވިދާޅުވީ، އެބައި މީހުންގެ އަމިއްލަ ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ބާރުތަކުން ނިވާފަތްގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ދީން ބޭނުން ކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކުން، ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ ފިކުރާއި ނަފުރަތު ފަތުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

މަގުތައް މަތީގަ، އާންމުންނާ ދީނީ ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދޭ މަންޒަރުތައް ތި ފެންނަނީ. އެމީހުން އެދަނީ މުސްލިމުން މަރަމުން. އެކަން އެކުރަނީ އެމީހުންގެ ދީނަށް ތަބާ ނުވާތީ. އެއްވެސް ގައުމެއްގެ، އެއްވެސް ވާނޫނަކަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާތީ. އެމީހުން ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގާނޫނެއް ހަދަން.
ޑރ. އަލީ ރާޝިދު އައްނުއައިމީ؛ ވޯލްޑް މުސްލިމް ކޮމިއުނިޓީޒް ކައުންސިލްގެ ޗެއަރމަން

ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުން ހުއްޓުވުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ނަމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ޝީންޖިއާންގްގައި ވޮކޭޝަނަލް ސެންޓަރުތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. އެއީ ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ސެންޓަރުތަކެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ސިފަކޮށްދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް ހުޅަނގުން ތަސްވީރުކޮށްދެމުން ދިޔައީ އެހެން މަންޒަރެކެވެ. އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ދެނިވި، އަނިޔާވެރި މަންޒަރެކެވެ.

ޝީންޖިއާންގް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައި، ސައޫދީގެ ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، އަބްދުﷲ އަލްއުބައިދު ވަނީ، ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުމާއި ޓެރަރިޒަމް ނައްތާލުމަށް ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ހަގީގަތް އޮންނަނީ ތޯތޯ ވާހަކަތަކަށް ނިމުން ގެންނަން. ޝީންޖިއާންގްގެ ހަގީގަތް އޮތް ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން، މި ދަތުރުގެ ސަބަބުން ވަފުދަށް ކަންތައްތަކެއް އޮޅުން ފިލާނެ. ޝީންޖިއާންގްއާ ދެކޮޅަށް އަމާޒުކުރަމުންދާ ހަމަލާތަކާ، މި ސަރަހައްދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދައްކާ ވާހަކަތައް، އޭގެ ޒާތުގަ، އަމިއްލައަށް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ.
މާ ޝިންގްރޫއީ؛ ސީޕީސީ ޝީންޖިއާންގް ވީގޫރު ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓަރީ

އިސްލާމީ ލީޑަރުންނާއި އިލްމުވެރިން، ޝީންޖިއާންގްއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރޭގައި އުރުމްޗީގައި ހިންގާ ޝީންޖިއާންގް އިސްލާމިކް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންނާއެކު މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ކަޝްގާރު ސިޓީގެ ރަށްވެހިންނާއެކު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. މި ދަތުރުގެ ތެރޭގައި، ވަފުދުގެ މެންބަރުން ވަނީ ޝިންޖިއާންގްގެ އާންމުންނާވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

ޝިންޖިއާންގްގައި ދިރިއުޅޭ ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނަށް ޗައިނާއިން ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަށް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި އިންކާރު ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް