ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 15:39
ދިރާގު އެޕްގެ އައު އަޕްޑޭޓް
ދިރާގު އެޕްގެ އައު އަޕްޑޭޓް
ދިރާގު
ދިރާގު އެޕް
ދިރާގު އެޕަށް މުޅިން އާ ފީޗަރތަކެއް
 
ފާއިތުވި 12 މަހުގެ ބިލުގެ ތަފްސީލް މިހާރު ބެލޭނެ
 
މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޕެކޭޖުތައް ބަދަލުކުރެވޭނެ

ދިރާގުން އެކުންފުޏިގެ މޯބައިލް އެޕަށް މުޅިން އައު އަޕްޑޭޓެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި ފަހުގެ އަޕްޑޭޓާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް މުޅިން އައު ފީޗަރސްތަކެއް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކާއި ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު މެނޭޖްކޮށްލެވޭނެއެވެ.  

މިގޮތުން މިހާރު ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މޯބައިލް ޕްލޭންތަކާއި ހޯމް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތައް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. ކުރިން މި ބަދަލު ގެނެވޭނީ ހަމައެކަނި ދިރާގު މައިއެކައުންޓް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  

މީގެ އިތުރުން ރެސިޑެންޝަލް ކަސްޓަމަރުންނަށް، ފާއިތުވި 12 މަސް ދުވަހުގެ ބިލުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް މިހާރު ދިރާގު އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލެވެއެވެ. ބިލުގެ މައުލޫމާތު، ދިރާގު އެޕަށް ލޮގިންކޮށްލުމަށްފަހު "ވިއު ބިލްސް" ސެކްޝަނަށް ދިޔުމުން ހޯދޭނެއެވެ.

އަދި ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް 150ން މަތީގެ ޕްލޭންތަކަށް ސަބްސްކްރައިބްކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ރިކަރަންޓް އެޑް-އޮންތައް އެ އެޕްގައިވާ "އެޑް-އޮން ބެލެންސް" ބަޓަންއަށް ފިއްތާލައިގެން ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.

ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރާއި އައިއޯއެސް އެޕް ސްޓޯރު މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު މޮބައިލް އެޕް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް