ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:05
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް
މިވަގުތު މަގުތަކުގައި ހިންގާ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބަސް ދަތުރުތަކަށް ދަތިވޭ: އާޒިމް
 
އާއްމުންނަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އާޒިމް އިލްތިމާސްކުރެއްވި
 
މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެކަނިވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖުކޮށް 4،500 މީހުން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިންގާ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ގެ ދަށުން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އާރުޓީއެލްގެ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބަސްތަކުގައި ކޮންޓެކްޓްލެސް ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބަސް ދަތުރުތަކަކީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި މަގުމަތީގައި ހިންގާ ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިވެ އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ދަތިވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެކަނިވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖުކޮށް 4،500 މީހުން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދައެވެ. މި ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ބަސް ދަތުރުތަކަށް ދަތިނުވާނެހެން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބަސްތަކަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް ދުއްވުމަށް އާޒިމް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ފަރާުން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެބައާދޭ، ތިމަންނަ ދާން ބޭނުންވާ ތަނަށް ގަޑިއަށް ނުދެވެއޭ. ބަސް އަންނަ ގަޑިއަކަށް ބަހެއް ނާދެއޭ. ވިސްނާލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ގަޑިއަށް ކުރެވެން ނޯވޭ މަގުތައްމަތީގައި ބައެއް މީހުން ހަރަކާތްތައް ހިންގަނީ ބަސްތައް ކުރިމަތީގައި.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ހިމެނެއެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކުން ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ދިއުމަށް ވެސް މިހާރު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ބަސްތަކަށް ދަތިވާކަން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު ފަހަކަށް އައިސް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ މާލޭގައި ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާތައް ބާއްވަމުންނެވެ. މި މުޒާހަރާތަކަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިއްވި ހުކުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާތަކެކެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރި ނަމަވެސް ބަސްތަކަށް ދަތިވަނީ ސީދާ އެ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމެއް އާޒިމް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ