ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 11:31
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބް: ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ތަފާތު ވިޔަފާރިތަކަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް
 
ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް މިތަނުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނެ
 
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހުށަހެޅިގެންދޭ
 
މި ހަބުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދޭ

އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ތަފާތު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެވިފައިވާކަމަށް އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އީމާން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން އީމާން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) ގެ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓުތަކަކީ އެންމެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށް އީމާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު ސީޑް ބައި ބީސީސީގެ ނަމުގައި ކޯ ވާކިން ސްޕޭސްއެއް ވަޖޫދުކުރުމަށްފަހުގައި އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ޕްރޮޖެކްޓު ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާކަމަށް އީމާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އީމާން ވިދާޅުވީ އެސްއެމްއީ ހަބް ވުޖޫދަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެމީހުންގެ އުފެއްދުންތައް މާކެޓާ ހަމައަށް ނެރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ އެމީހުންނަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ގޭތެރެއިން ފެށޭ ވިޔަފާރިތަކަށް އެމީހުންގެ ތަކެތި ބޭރުތެރެއަށް ނެރެ، ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވިފައިވާކަމަށް އީމާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން މޯލްއެއްގެ ކޮންސެޕްޓަށް ހަދާފައިވާ މިތަނުން ތަފާތު ދާއިރާތަކަށް އެއް ތަނަކުން ފުރުސަތުތައް ދެވިގެންދާ ކަމަށް އީމާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސްއެމްއީ ހަބުގެ އެންމެ ތިރީ ފަންގިފިލާގައި ކެފޭއެއް ހުރެއެވެ. ތަނުގައި ގަސް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައިވާއިރު، ފޮތް ފިހާރައެއްވެސް އެންމެ ތިރީ ފަންގިފިލާގައި ހުރެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ފުޑް ކޯޓު ހުންނައިރު، އެތަނުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާކަން އީމާން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެެވެ.

އީމާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެސްއެމްއީ ހަބުން ހުރިހާ ދާއިރާތަކަށްވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު ފަންނާނުންނަށް އެމީހުންގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުވެސް ދެމުންދާކަމަށް އީމާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެސްއެމްއީ ހަބުގެ އެންމެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި 25 މީހުންގެ ސިނަމާއެއް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އީމާން ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ތަފާތު ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެ ތަނެއް ކަމަށް އީމާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް