ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 09:31
ޓައިވާންގެ ރައީސް ސައި އިންގ-ވެން
ޓައިވާންގެ ރައީސް ސައި އިންގ-ވެން
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާ-ޓައިވާން
ޗައިނާއަށް ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތައްޔާރުކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެފި
 
ސައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓައިވާނުން ޗައިނާއަށް އެެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމި ނަމަވެސް ޗައިނާއިން އެ ޤައުމާ ކައިރީގައި ހިންގާ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ނުވާނެ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޓައިވާނުގެ ރައީސް ސައި އިންގްވެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އައު އަހަރާ ގުޅުވައިގެން ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ. އެގޮތުން، މި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވަނީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމަށްޓަކައި ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓައިވާނުން ޗައިނާއަށް އެެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމި ނަމަވެސް ޗައިނާއިން އެ ޤައުމާ ކައިރީގައި ހިންގާ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ފައިދާއެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން މުޅި ދަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުމަށް ވެސް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އައު އަރަހާއި ދިމާކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެއްވި ޚިތާބުގައި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގ ޓައިވާނާ ގުޅޭގޮތުން މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކަވައެވެ. އެމަނިކުފާނު ހަމައެކަނި ވިދާޅުވީ ޓައިވާނުގެ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޗައިނާ ރައްޔިތުންނަކީ އެއް އާއިލާއެއްގެ ބައެއް ކަމަށެވެ.

މި ވާހަކައާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސައި ވިދާޅުވީ ޝީގެ އެ ވާހަކަފުޅުތައް ރަނގަޅު ނަމަވެސް ޓައިވާނާ ކައިރީގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުން އެއްބައިވަންތަކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އެހީތެރިކަން ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޓައިވާނުން ބޭނުންވަނީ ޗައިނާއާއެކު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަން ކަމަށް ވެސް އެކަމަނާ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައި ވިދާޅުވީ ޓައިވާނަށް އަންނަ ކޮންމެ ހަމަލާއެއް ދިފާއު ކުރުމަށް އެ ޤައުމު ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ ކުރިމަގު ނިންމާނީ އެ ޤައުމުގެ 23 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީ ކަމަށް ވެސް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާއިން ދެކޭ ގޮތުގައި ސައި އަކީ ވަކިވެގަތުމުގެ ޚިޔާލު ގެންގުޅުއްވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޤައުމުން އެކަމަނާއާ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަން ބޭނުން ނުވެއެވެ. އަދި ސައި ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރެއްވިތާ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ މިލިޓަރީ 12 އެއަރކްރާފްޓެއް އެ ޤައުމުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ޓައިވާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް