ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:54
މީރާ
މީރާ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޖީއެސްޓީ ރޭޓަށް ބަދަލު ގެނައުން
1 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އަގުތައް ހުންނަންވާނީ ޖީއެސްޓީގެ އައު ރޭޓުގައި: މީރާ
 
ވިޔަފާރިތަކުން ތައްޔާރުވުމަށް މީރާއިން އިލްތިމާސްކުރޭ
 
އާންމު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޖީއެސްޓީ ރޭޓް 8% އަށް ބޮޑުވާނެ
 
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީއެސްޓީ ރޭޓް %16 އަށް ބޮޑުވާނެ

1 ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނީ ޖީއެސްޓީގެ އައު ރޭޓު ހިމަނައިގެން ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފިއެވެ.

1 ޖެނުއަަރީ 2023 އިން ފެށިގެން، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޖީއެސްޓީ ރޭޓް %16 އަށް އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީއެސްޓީ ރޭޓް %8 އަށް ބަދަލުވާނެއެވެ. މިއާއެކު މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން ހިމެނޭ ފެކްޓް ޝީޓެއް މީރާއިން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

މީރާއިން ބުނީ 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދޭ ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޮރަންޓްތަކާއި 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދޭ އެހެން ވިޔަފާރިތައް 1 ޖެނުއަރީ ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާ ވަގުތުން ފެށިގެން އައު ރޭޓުގައި ޖީއެސްޓީ ނަގަން ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ނޫން ހުރިހައި ފަރާތްތަކަކުން 1 ޖެނުވަރީ 2023 ގެ 00:00 ފެށިގެން އައު ރޭޓުތަކުގައި ޖީއެސްޓީ ނަގަން ފަށަން ޖެހެއެވެ.

މީރާއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި، 1 ޖެނުއަރީ 2023 އިން ފެށިގެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ޖަހައިފައި ހުންނަންވާނީ ޖީއެސްޓީގެ އައު ރޭޓު ހިމަނައިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެރެއިން އެރެއަށް އަގުތަކަށް ބަދަލުގެންނަން އުނދަގޫ ވާ ފަރާތްތަކުން، 1 ޖެނުއަރީގެ ކުރިން ނަގާނެ އަގާއި އޭގެ ފަހުން ނަގާނެ އަގު ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން އަގު ޖަހައިފައި ބެހެއްޓިދާނެކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ބަދަލައް ތައްޔާރުވުމަށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން ދަނީ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން މީރާގެ ޓިމުތަކުން ދަނީ މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މައުލޫމާތުތަކާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި، 1 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ޖީއެސްޓީގެ ރޭޓު ބަދަލުވުމަށްފަހު ވިޔަފާރިތަކުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް މީރާގެ ޓީމުތަކުން ވިޔަފާރިތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެހެންކަމުން، 1 ޖެނުއަރީ 2023 އިން ފެށިގެން އައު ރޭޓުތަކުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށްޓަކައި، ސިސްޓަމްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގައި އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން އައު ރޭޓުތައް ހިމަނައިގެން އަގު ޖެހުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ދުރާލާ ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މީރާއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް