ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 14:43
ނަފްސާނީ ބަލި ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތެއް
ނަފްސާނީ ބަލި ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން
މިއީ ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ މުހިންމުކަން ގަބޫލުކުރާ ސަރުކާރެއް
 
މިއީ މިހާރު އާސަންދައިގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތެއް
 
2 ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
 
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނީ މި ސަރުކާރުން

އިންސާނެއްގެ ދިރިހުރުމަށް ޖިސްމާނީ ސިއްހަތު މުހިންމުވާ ފަދައިން ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ވުމަކީވެސް ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ނުވުމާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ނުވުމަކީ އިންސާނާ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވެއެވެ. އެއީ މި ދެކަމަކީވެސް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން މީހާގެ ފުރާނައާ ގުޅޭ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުން މީހާ ހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން މިއަދު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަފްސާނީ ސިއްހަތަށް ބަލާއިރު އަދި މިކަން މިއޮތީ ވަރަށް ޅަކޮށެވެ.

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ މީހުން ބަލާ ކަމެކެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ނުވުމަކީ މުޅި މީހާ ބަލިކަށިކޮށްލައި މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކުވާ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ދެމިހުރުމަށް އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ހުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވާ މީހަކަށް އަމިއްލަ މަސައްކަތުން މިކަމުން އަރައިގަތުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. މިއީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އެހީ ބޭނުންވާ ހިސާބެވެ. ނުވަތަ މިކަމުގެ ސްޕެޝަލިސްޓެއްގެ އެހީ ބޭނުންވާ ހިސާބެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން މިކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނަގައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމާއި އެތައް ބަޔަކު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ދާތީއެވެ. އެތަންތަނުގައި މިފަދަ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ އެހީ ފަސޭހައިން ލިބެއެވެ. އަދި މި އެހީ ހޯދާ މީހާގެ ޖީބަށް ލުއިކޮށް މިކަން ކުރެވެއެވެ. އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގައިވެސް މި ބަލި ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެބަތިއްބެވެ. ޒަމާންތަކެއްވަންދެން މިކަން ދެމިގެންދާއިރު، ފަސޭހަކަމާއެކު ރާއްޖެއިން މި ފަރުވާ ހޯދުމަކީ އަދިވެސް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މި ޚިދުމަތް ނުދެވުމެވެ.

ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން މި ޚިދުމަތަކީ މުހިންމު ޚިދުމަތެއް ކަމުގައި ދެކިގެން މީގެ ކުރިން މިކަން ފަށާފައެއް ނެތެވެ. އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މި ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔަނަމަވެސް ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައި ވަކި ހިސާބަކުން ޖެހެނީ ހުއްޓާލާށެވެ. ސަބަބަކީ ރައްޔިތުމީހާގެ ޖީބަށް ކެތްނުވާވަރަށް ޚިދުމަތަށް އަގުނަގަން ފެށުމެވެ. މިކަން މިހެން އޮއްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދުފުޅާ އެކުގައެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މި ޚަބަރު ވެގެންދިޔައީ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބުނު ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ޚަބަރަކަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަނީ "ސެންޓަރ ފޮރ މެންޓަލް ހެލްތު"ގެ ނަމުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. މިއާއެކު އާސަންދައިގެ ދަށުން މި ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ ގޮތް މަގުފަހިވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއާއެކު އައި ކަންބޮޑުވުމަކީ ކިއު ދިގުވެ، އެޕޮއިންޓްމެންޓް ލިބުން ލަސްވެ، އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ނުލިބި މަޑުކުރަންޖެހުމެވެ. މިއާއެކު ރައްޔިތުންގެ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރެއް ވަނީ ހުޅުވައިދެއްވާފައެވެ. ޚިދުމަތް ދަނީ ފުޅާކުރައްވަމުންނެވެ.

މި ފަރުވާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފަތުރާލުމަށްވެސް މި ސަރުކާރުން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ. މި އަމާޒުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 5 ސަރައްހައްދެއްގައި ގާއިމްކުރާ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން މި ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއާއެކު އަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ހޯދިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ހަމަ މިއާއެކު މި ޚިދުމަތް ފުޅާވަމުންދާ ވަރަކަށް މި ދާއިރާގެ ފަންނުވެރިން ބިނާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ މި ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށްވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ދަނީ ހުޅުވާލަމުންނެވެ.

ނަފްސާނީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްޓާނުލާ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދާދި ފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ނިންމެވުމެއް ނިންމަވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުން "ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމެންޓު"ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަވާފައެވެ. މިއީ މި މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއްނެތި މާ ފުރިހަމަކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުކޮށިގެންދިޔަ ކަމެކެވެ.

މި އިދާރާގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއަރުވައި، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މުޖުތަމައު އަހުލުވެރިކޮށް، ނަފްސާނީ ސިއްޙަތުގެ ދާއިރާއިން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކަނޑައަޅައި، ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުން ނަފްސާނީ ސިއްހަތުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭކަން ކަށަވަރުކޮށް، ނަފްސާނީ ސިއްހަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައްކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޖަމުއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދައި، އެފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މިއާއެކު މާ ހަރުދަނާ ކަންމަތީގައި މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިވަނީ މަގުފަހިވެފައެވެ. އަދި މިއީ ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ ޚިދުމަތެއްކަން ވަނީ ޔަގީންވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް