ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:15
މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރު އިބްރާހީމް
މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރު އިބްރާހީމް
ރޮއިޓާސް
އަންވަރު އިބްރާހީމް
އަންވަރު އިބްރާހީމް "މޯޝަން އޮފް ކޮންފިޑަންސް ވޯޓު" ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި
 
އަންވަރަށް މަޖިލީހުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ތާއީދުކޮށްފައިވޭ

މެލޭޝިޔާގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި ނެގުނު މޯޝަން އޮފް ކޮންފިޑަންސް ވޯޓު، އޭނާ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ. މިފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބުގައި، ވަކި ޕާޓީއަކަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަނުވާ ސަރުކާރެއް އޮންނަން ދިމާވުމުންނެވެ.

ސަރުކާރު އެކުލަވާލާނެ ޕާޓީއެއް ވޯޓުން ޔަގީން ނުވުމުން ރަސްގެފާނު ނިންމެވީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ގިނަ މީހުން ތާއީދުކުރާ ބޭފުޅަކު މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށެވެ. އެގޮތުން މަގާމަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވަނީ އަންވަރު އިބްރާހީމެވެ. އެއީ ފަހުން އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ވޯޓެއް ނަގާގޮތަށެވެ.

އަންވަރަށް މެޖޯރިޓީ އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވުމަށް ހޯމަދުވަހު މަޖިލީސް ހުޅުވާދެއްވާފައިވެއެވެ. އޭގެ ކުރިން، ވާދަވެރި، ކުރީގެ ރައީސް މުހްޔިއްދީން ޔާސީން ވަނީ އަންވަރަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝައްކު އުފައްދަވާފައެވެ.

މިއަދުގެ ކޮންފިޑަންސް ވޯޓު ނަގާފައިވަނީ އަނގަބަހުން "އާނ" ނުވަތަ "ނޫން" ވިދާޅުވެގެންނެވެ. ވޯޓަށްފަހު، ކޮމިޔުނިކޭޝަންސް އެންޑް ޑިގިޓަލް މިނިސްޓަރ ފަހުމީ ފަޒީލް ވިދާޅުވީ "އާނ" ވޯޓުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރުގަދަ އެއްބާރުލުމާއެކު މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިޓީ ސަރުކާރު މިވަގުތު އޮތީ ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ދެން ފޯކަސްކުރަމުން ގެންދާނީ ރައްޔިތުންގެ ވެލްފެއަރއަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މެލޭޝިޔާގެ ޕާރލިމެންޓްގައި 222 މެމްބަރުން ހިމެނޭއިރު، އިދިކޮޅުން ގެންދިޔައީ އަންވަރަށް ތާއީދުކުރީ ކޮންބައެއްކަން ސާފުނުވާކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

އަންވަރު މިދިޔަމަހު ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ 10 ވަނަ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް