ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:41
ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް
ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް
މަޖިލިސް
ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން
ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ގާނޫނެއް އޮވެގެން ފައިދާއެއް ނެތް!
 
ގިނަ ފަހަރަށް ފެންނަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްތައް ދިގުލައިގެންދާތަން
 
ކޮންމެ ގާނޫނަކާއެކު އެތައް ބަޔަކަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ވޭ
 
ބައެއް ގާނޫނުތަކަކީ ތަންފީޒުކުރެވޭ ގާނޫނުތަކެއް ނޫން

ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައިވެސް ހުންނަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އެތައް ގާނޫނުތަކެއް ހަދައެވެ. މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ގިނަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް މަތިވާހެން ގާނޫނުތައް ހަދާއިރު, މިކަންކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެއެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހަރުކަށިކަމާއެކު މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް ހަމަ ގައިމުވެސް އަހަރުމެންގެ މި މުޖުތަމައުން ފެންނަނީ ދިމާ އިދިކޮޅު މަންޒަރެކެވެ. ކޮންމެ ކަމަކަށް ގާނޫނެއް ހަދާފައިވީނަމަވެސް އެކަށޭނަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކޮށް އަމަލުކުރަމުންދަނީ މަދު ގާނޫނަކަށެވެ. ގާނޫނުތަކެއް ހަދައި ތަންފީޒުކުރުމަކީ ބޭކާރުކަމެއް ކަމަށް ހީވާ ހިސާބަށް މިހާރު މިކަން ވަނީ ގޮސްފައެވެ.

އެނގޭނެ ގޮތުގައި ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. ޒަމާންތަކެއްވީ މި މައްސަލައަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ގެނައުމަށް, ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ރާވައި ހިންގައި، ކުނިން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ނައްތާލައި ނުވަތަ މަދުކޮށް، ތިމާވެއްޓާއި ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އިޖުރާއަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެއް މިހާރު މިވަނީ އެކުލަވާލައި އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ގާނޫނުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި, ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި, އާންމު ސިއްހަތަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމާއި, ކުނި އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމާއި, ރީސައިކަލްކުރުމާއި, ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުވުން ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަކި ވަކި ފަރުދުންނާއި, ޖަމާއަތްތަކާއި, ކުންފުނިތަކާއި, އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅައި ހިންގުމާއި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި، ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން ހިމެނެއެވެ. ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފައްދާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އުޅަނދެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ އުޅަނދަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު, ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅުފަދަ ތަންތަނުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަކީ އެތަންތަނުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

Advertisement

މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާހިސާބުން އިތުރު އުސޫލުތަކަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް ހެދުމަށް ގާނޫނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 1 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޤައުމީ މާސްޓަރ ޕްލޭނެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް، މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރަންވެސް ޖެހެއެވެ.

މި ގާނޫނާއެކު އިދާރާތަކާއި ފަރުދުންގެ މައްޗަށް ޒިންމާތަކެއް މަތިކުރުވާފައިވާއިރު, ގާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން މިކަންކަން ތަންފީޒުކޮށް އުސޫލުތައް އެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ. ކޮންމެ ގާނޫނަކާއެކުވެސް މިފަދަ އެތައް ކަމެއް އިދާރާތަކާއި ފަރުދުންނާއި ޖަމާއަތްތަކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރުވާއިރު އާޚިރުގައި ފެނިގެންދަނީ މިއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެ, ދިގުލައިގެންދާ މަންޒަރެވެ. ގާނޫނުތައް ހެދުމުގެ އަސްލު މަގުސަދު ފެނަށް ދެއެވެ. މިހެން ކަންތައް ވާނަމަ މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލެއް ނުވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި