ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 15:52
އަައްޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން
އަައްޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ހިންގައިފި
 
މިއީ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ އޮފިސަރުންނާއި އިންޗާޖުންނާއި ފްރަންޓްލައިން އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް
 
އައްޑޫ ސިޓީގެ 25 ފުލުހުންނާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 19 ފުލުހުން މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ޓްރެއިނިންގ އޮން ޗައިލްޑް ސެންޓަރޑް އެޕްރޯޗް ޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން" ޕްރޮގްރާމް، ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގައިފިއެވެ.

މިއީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ ހުރިހާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށާއި، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންނާ އަދި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޓްރެއިނިންގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މި މަހުގެ 4ން 7 އަށެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ފުލުހުންގެ ދައުރާއި، ޝަރީއަތުގެ ކުރީ މަރުހަލާގައި ކުދިންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތަކާއި، ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި ކުޑަކުދިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިދޭ އިހުތިޔާރުތަކުގެ އިތުރުން، ޑައިވަރޝަން ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި ހުއްޓުވުމާއި ހިފެހެއްޓުމާއި ހައްޔަރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކާއި، ކުޑަކުދިން ހައްޔަރުކުރެވޭ ހާލަތްތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މަރުހަލާގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކުދިންނާމެދު އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ މައުލޫމާތުވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގައި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، އަލަށް ބޭނުންކުރަންފަށާފައިވާ ޖުވެނައިލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމާއެކު "ގައިޑިންގ ޕްރިންސިޕަލްސް ފޮރ ޕޮލިސިންގ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން"އާއި، "ވިކްޓިމް ސެންޓަރޑް އެޕްރޯޗް ޓު ޗައިލްޑް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަން އިންވެސްޓިގޭޝަން"އާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ގެވެށި އަނިޔާއާއި އެފަދަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އިތުރުން، އަނިޔާލިބޭ ކުދިން ދެނެގަންނާނެ ގޮތާއި އެފަދަ ކުދިންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެގޮތް މި ޓްރެއިނިންގގެ ތެރެއިން ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ.

"ޓްރެއިނިންގ އޮން ޗައިލްޑްސެންޓަރޑް އެޕްރޯޗް ޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން" ޕްރޮގްރާމަކީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަކީ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި އަދި ގާނޫނާ ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ރެކޯޑުކޮށް، ގޮތް ނިންމުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޖުވެނައިލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށްހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޓްރެއިނިންގެ ފުރަތަަމަ ޕްރޮގްރާމް، އައްޑޫ ސިޓީގެ 25 ފުލުހުންނާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 19 ފުލުހުން ހިމެނޭހެން، 44 ފުލުހުން ފުރިހަމަކުރިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް