ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:12
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން
ފޭސްބުކް
ނިއުޒިލެންޑުގައި ސިނގިރޭޓު މަނާކުރުން
ނިއުޒިލެންޑުގައި ސިނގިރޭޓު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި
 
2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުފަންވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ސިނގިރޭޓު ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ވިއްކުން އަދި ބޭނުން ކުރުން މަނާވާނެ

ނިއުޒިލެންޑުގައި ސިނގިރޭޓު ނުވަތަ ދުންފަތުން އިސްތިއުމާލު ކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓުވުމަށް ހާއްސަ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އަންގާރަ ދުވަހު ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނޫގެ ދަށުން 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުފަންވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކަށް ސިނގިރޭޓު ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ވިއްކުން އަދި ބޭނުން ކުރުން ވެސް މަނާވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އުފަން ވެފައިވާ މީހުންނަށް މި ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުމުން ވެސް އެ ޤައުމުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭނެއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑުން މި ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަކީ ދުންފަތާ ދުރު ޖީލުތަކަކަށް ހެދުމަށެވެ. އެގޮތުން މި ޤާނޫނާއެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެ، 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އުމުރުުން 40 އަހަރުގެ މީހުންނަށް ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އައިޝާ ވެރަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ވެސް އައިޝާއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ފިޔަވަޅާއެކު ދުންފަތުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާ ދިނުން މަދުވެ، ގިނަ ބަޔަކަށް ރައްކާތެރި އަދި ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ދާއިރާއިން 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އައިޝާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނިއުޒިލެންޑުގައި މިހާރުވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރުގެ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އަރަނީ އެންމެ 8 އިންސައްތައަށެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 1.4 އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ.

މި ބިލުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމަށް ވެސް ބާރު އަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު އެ ޤައުމުގައި ދުންފަތް ހުންނަ 6000 ބާވަތް ވިއްކޭއިރު އައު ޤާނޫނާއެކު އެ އަދަދު 600 އަށް ވެއްޓޭނެއެވެ. އަދި އެތަކެތީގައި ނިކޮޓީން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ މިންވަރު ވެސް މަދުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެ އުފެއްދުންތަކަށް އެޑިކްޓުވުން މަދުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ދުންފަތް ހުންނަ ތަކެތި ބޭން ކުރަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވޭޕް މަނާ ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް