ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 14:14
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުމެއް
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުމެއް
މޫސުމީ ބަދަލުތައް
ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުންތައް ނުރައްކާ މިންވަރަށް އިތުރުވަނީ
 
އައިޔޫސީއެންގެ ލިސްޓުގައި ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ 42،000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިރުން ހިމެނޭ
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާއި އެއްގަމު ދިރުންތަކަށް ކުރާ މިންވަރު ބޮޑު

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައަކީ މިވަގުތު ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ. ބޮޑެތި ފޯރަމްތަކުގައާއި, ބައްދަލުވުންތަކުގައިވެސް މިއަދު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީވެސް މިއީއެވެ. މީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުކަމުންނެވެ. މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އަހަރުމެން އިންސާނުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. މިއީ އިންސާނުންގެ ފުރާނައާ ގުޅިފައި އޮތް ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުން ސަލާމަތްވާން ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި, މި ވާހަކަތަކަކީ އަބަދުވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަހަރުމެންނަށް އަބަދުހެން އަޑު ނީވޭ ވާހަކަތަކެއް ވެއެވެ. އެއީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނުން ނޫން އެހެނިހެން ދިރުންތަކަށް ކުރަމުންދާ އަސަރެވެ. ބައެއް ދިރުންތަކަކީ ވަކި ކަހަލަ މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅެވޭ ދިރުންތަކަކަށް ވާއިރު މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ދިރިއުޅޭ މާހައުލު ނުވަތަ އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ގެ ހަލާކުކޮށްލައެވެ. އެއްގަމުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކާއި ކަނޑުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކަށް މީގެ އަސަރު ކުރާއިރު, މިހާތަނަށް ބައެއް ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިކަމުން ކަނޑުގައި އުޅޭ ދިރުންތަކަށް ކުރާ އަސަރު ބޮޑެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުންތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޮރ ކޮންސަރވޭޝަން އޮފް ނޭޗަރ (އައިޔޫސީއެން) އިން ވަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމެނޭ "ރެޑް ލިސްޓް"އިން ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުންތައް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިއަހަރު އެ ޔޫނިއަނުން ވަނީ އެފްރިކާގެ އިރުމަތިން ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ ހުޅަނގާ ދެމެދުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ދިރުމެއް ކަމަށްވާ "ޑުގޮނގް" ނުވަތަ ކަނޑު ގެރި ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާތީ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ.

ކަނޑުގެރި - އަލްޖަޒީރާ

އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރުއުޅެމުންދާ މި ބާވަތުގެ ދިރުންތައް މިވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް މަދުވެފައެވެ. އައިޔޫސީއެންއިން ބުނާގޮތުގައި އިރުމަތި އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މިފަދަ ދިރުންތައް މިހާރު 250 އަށްވުރެވެސް މަދެވެ. އަދި ނިއު ކެލެޑޯނިއާ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މިފަދަ ދިރުންތައް 900 އަށްވުރެ މަދެވެ. އެހެންކަމުން ނިއު ކެލެޑޯނިއާ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑު ގެރި އަކީ މިހާރު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ދިރުމެކެވެ.

އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މިކަމުގެ މާހިރުން ގެންދިޔައީ, މޫސުމި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް ނެތިގޮސްފައިނުވާ މިންވަރަށް ޖަނަވާރުންނާއި, ގަސްގަހާގެއްސާއި އަދިވެސް މިނޫން ދިރުންތައް ނެތިގޮސް އަހަރުމެންގެ ގުދުރަތީ މާހައުލަށް އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް އައިއިރު އައިޔޫސީއެންގެ ރެޑް ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 150,000 ދިރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 42,000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިރުމަކީ ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދިރުންތަކެވެ. އައިޔޫސީއެންގެ ރެޑް ލިސްޓަށް އިތުރުވާ ދިރުންތައް ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެ. ފާއިތުވި ހަފްތާ ތެރޭގައި މި ލިސްޓަށް 3,000 ދިރުން އިތުރުވެފައިވާކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
22%
22%
11%
11%
0%
33%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި