ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 15:45
މިއީ ޗިކާގޯގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ މުސަޅު ހޮޓެލް
މުސަޅު ހޮޓެލް
މިއީ ޗިކާގޯގެ ފުރަތަމަ ލަގްޒަރީ މުސަޅު ހޮޓެލް
 
ކޮންމެ މުސަޅަކަށް 4 ފޫޓް 4 ފޫޓްގެ ތަންކޮޅެއް ލިބޭނެ
 
މި ހޮޓެލް ހުޅުވިތާ އަދި މިވީ 2 ހަފްތާ

ބަނީ ރެބިޓް ނުވަތަ މުސަޅު ގެންގުޅޭ މީހުން މިހާރު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ގައުމުން ބޭރަށް ދާއިރު އެކަމާއި މާބޮޑަށް ހާސްވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ޗިކާގޯގެ މުސަޅު ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް އެކަން ކުރުމަށް ތަފާތު އަދި އައު މަގެއް ވަނީ ފަހިވެފައެވެ.

ހެއާ ބީއެންބީ ރެސްކިއު، ސްޕާ އެންޑް ބުޓީކް ނުވަތަ އާންމު ނަމުން ނަމަ ހެއާ ބީއެންބީ އަކީ މުސަޅަށް ހިދުމަތްދޭން ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ލަޒްޒަރީ ހޮޓަލެވެ. މި ހޮޓެލް ހުޅުވިތާ އަދި މިވީ 2 ހަފްތާއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހެއާ ބީއެންބީގައި. މިއީ މުސަޅަށް ހާއްސަ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލެއް
ހެއާ ބީއެންބީގެ ވެރިޔާ ކޯރބިން

ޕާޝިއަން ރަގްސް، ހެފޭކަހަލަ ޕްރައިވެޓް ހަޓް އަދި ސްޕާ ޕެކޭޖާއެކު މަސާޖާއެކު މުސަޅު ބަލަހައްޓާތަން އުފެއްދި ހެއާ ބީއެންބީގެ ވެރިއެއް ކަމުގައިވާ މަރސިއާ ކޯރބިން ބުނީ މުސަޅުތަކުގެ ވެރިން ޗުއްޓީއަށް ދާއިރު، އެމީހުން ބޭނުންވަނީ 4 ފައިލީ އެމީހުންގެ މެހެމާނުންނަށް އެންމެ އަޅާލާ އަދި ލަގްޒަރީ ތަޖްރިބާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ މުސަޅަކަށް ވެސް 4 ފޫޓް 4 ފޫޓުގެ މިނިވަންކަމާއެކު އުޅެވޭނެ ތަންކޮޅެއް ލިބޭނެ. ނުވަތަ އެތާގައި މުސަޅު ޖޯޑެއްވެސް ގެންގުޅެވިދާނެ. އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޕެޑަލް ފްލޯ އަދި ކުޑަ ޕާޝިއަން ރަގްއެއްވެސް އިންނާނެ
ހެއާ ބީއެންބީގެ ވެރިޔާ ކޯރބިން

ހެއާ ބީއެންބީ އަކީ އަލަށް ހުޅުވިތަނެއް ނަމަވެސް، އެތަނުގެ ކިއު ލިސްޓް ވަރަށް ދިގުކަމަށް، ރެޑް ޑޯރ އެނިމަލް ޝެލްޓަރގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރާ ކޯރބިން ބުންޏެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މުސަޅުގެ ވެރިން ޗުއްޓީއަށްދާއިރު، މުސަޅަށް އަޅާލާ އަދި އެންމެ ލަގްޒަރީ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތެއް ދޭން
ހެއާ ބީއެންބީގެ ވެރިޔާ ކޯރބިން

އަލަށް މި ހުޅުވި ހޮޓަލުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިދާއެއް ހޭދަކުރަނީ ރެޑް ޑޯރ އެނިމަލް ޝެލްޓަރގައި ތިބި ޖަނަވާރުންނަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންނެވެ.

މިތަނުގެ އެހީގައި ޖަނަވާރުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވެވޭނެ. ސަލާމަތްކުރި ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ބުޅާ، މުސަޅު، ކުއްތާ، ކުކުޅު އަދި އަސްދޫންޏާއި ވަލު ކުކުޅު ވެސް ހިމެނޭ
ހެއާ ބީއެންބީގެ ވެރިޔާ ކޯރބިން

ކޯރބިން ބުނީ ރެޑް ޑޯރ އެނިމަލް ޝެލްޓަރގައި މިހާރުވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 300ށް ވުރެ ގިނަ މުސަޅު ހިމާޔަތް ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން އެއެއްޗެއްސަށް އުޅޭނެތަނެއްދީ އަޅާލާ ހަދަން. އަދި އެ އެއްޗެހި އޮޑޮޕްޓް ކުރާނެ ބަޔަކު ލިބެންދެން ފަންޑް ރެއިސް ކުރަމުންވެސްދަން
ހެއާ ބީއެންބީގެ ވެރިޔާ ކޯރބިން
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް