ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 10:56
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލް
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލް މިހާރު އޮތް ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ތައީދެއް ނެތް: މިއުވާން
 
މި ބިލްގައި ވާގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެެކުރެވޭނެ
 
ބިލުގައި މިވަގުތަށް މުހިންމު ބައިތަކެއް ހުރުމުން ރައީސް މި ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވާނެ
 
ރާއްޖޭގެ ތިމަވެށި މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބަލައި ސަރުކާރުން މިކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރޭ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައި ބިލް ފާސްކުރީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިދޭ އިސްލާހަށް އިޝާރަތްކުރައްވައެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ކުންޏަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބަލާފައި ސަރުކާރުން މިކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވަގުތު މަޖިލިސް އޮތީ ރިސެސްގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ މި ބިލަށް އިތުރު އިސްލާހެއް ގެންނަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިންމަން އަނެއްކާވެސް ދުވަސްކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބިލުގައި މިވަގުތަށް މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން ހުރުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެންނަވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފައެވެ. 54 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު މި ބިލް ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، ބިލުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެކުރެވޭނެއެވެ.

މި އިސްލާހާ ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކުން ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި ބިލަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ބިލް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއްގެ މަޝްވަރާ ހޮދާފައިނުވާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންވެސް އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ގެންދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި