ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 10:56
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލް
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލް މިހާރު އޮތް ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ތައީދެއް ނެތް: މިއުވާން
 
މި ބިލްގައި ވާގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެެކުރެވޭނެ
 
ބިލުގައި މިވަގުތަށް މުހިންމު ބައިތަކެއް ހުރުމުން ރައީސް މި ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވާނެ
 
ރާއްޖޭގެ ތިމަވެށި މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބަލައި ސަރުކާރުން މިކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރޭ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައި ބިލް ފާސްކުރީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިދޭ އިސްލާހަށް އިޝާރަތްކުރައްވައެވެ.

މިއުވާން ވިދާޅުވީ ކުންޏަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބަލާފައި ސަރުކާރުން މިކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރާކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިވަގުތު މަޖިލިސް އޮތީ ރިސެސްގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ މި ބިލަށް އިތުރު އިސްލާހެއް ގެންނަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިންމަން އަނެއްކާވެސް ދުވަސްކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބިލުގައި މިވަގުތަށް މުހިންމު ބައެއް ކަންކަން ހުރުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެންނަވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފައެވެ. 54 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު މި ބިލް ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، ބިލުގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ކުނި ނައްތާލުމަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެކުރެވޭނެއެވެ.

މި އިސްލާހާ ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކުން ގެންދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި ބިލަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ބިލް ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއެއްގެ މަޝްވަރާ ހޮދާފައިނުވާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންވެސް އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ގެންދަނީ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް