ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 16:22
އަލިފާން ނިއްވާ ބޯޅަ
އަލިފާން ނިއްވާ ބޯޅަ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާން ނިއްވާ ބޯޅަ
އަލިފާން ނިއްވާ "ބޯޅަ"އެއް ރެޑީ މޯލްޑިވްސްއިން ތައާރަފުކޮށްފި
 
މި ބޯޅައަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، އިންސާނުންނަށް ގެއްލުންދޭ ޒާތުގެ ކެމިކަލް އެކުލެވިގެންނުވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް
 
އެއްވެސް ކަހަލަ މެއިންޓެނަންސެއް މި ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ބޭނުންނުވާނެ
 
މިއީ އިންޑިއާގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް

އަލިފާން ނިއްވާ "ބޯޅަ"އެއް, ރެޑީ މޯލްޑިވްސް ކުންފުނިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން މި ޕްރޮޑަކްޓް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބްރޭންޑްސް ޑެޑީ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓް ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނު، ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު މާނިއުއެވެ.

އަލިފާން ނިއްވާ ބޯޅަ ތައާރަފުކުރުން

މި ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު މޫސާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުމުގެ ކުރިން މި ޕްރޮޑަކްޓް ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި އަލިފާނުގެ ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގާއިރު، ކުންފުނީގެ މަގުސަދަކީ މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުކުރުން ކަމަށެވެ.

ބްރޭންޑްސް ޑެޑީގެ ފައުންޑަރ އަދި ޗެއަރމަން ރޯޝަން މިޝްރާ ވިދާޅުވީ، އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި ގިނަ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރަން ނޭނގޭކަމަށާއި، އެނގުނު ނަމަވެސް އަލިފާން ނިއްވުމަށް އަލިފާންގަނޑާ ކައިރިވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ނުރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވާއިރު ކުޑަކުދިންނަށްވެސް މި ޕްރޮޑަކްޓް ބޭނުންކޮށްލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރޯޝަން ވިދާޅުވީ އަލިފާން ނިއްވާ ބޯޅައަކީ ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ އެއްޗަކަށްވާއިރު، އެއްވެސް ކަހަލަ މެއިންޓެނަންސެއް މި ޕްރޮޑަކްޓަށް ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ބްރޭންޑްސް ޑެޑީގެ ފައުންޑަރ އަދި ޗެއަރމަން، ރޯޝަން މިޝްރާ

މި ޕްރޮޑަކްޓްގެ އަގަކީ 999.99 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ޕްރޮޑަކްޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކުންފުނީގެ ހޮޓްލައިން 7827179 އަށް ގުޅައިގެން ޕްރޮޑަކްޓް ގަނެވޭނެއެވެ.

މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި އަލިފާން ނިއްވާ އާލާތްތަކަކީ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން އުފައްދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށްވާއިރު، މި ބޯޅައަކީ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި، އިންސާނުންނަށް ގެއްލުންދޭ ޒާތުގެ ކެމިކަލް އެކުލެވިގެންނުވާ ޕްރޮޑަކްޓެއްކަމަށް، ރެޑީ މޯލްޑިވްސްއިން ބުންޏެވެ. އަދި މިއީ އޮޓޮމެޓިކް އެކްޓިވޭޝަން ފީޗަރވެސް ހުންނަ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރެޑީ މޯލްޑިވްސް ކުންފުނިން ވަނީ، ގިޔަރ ހެޑް މޮޓޯސް ކުންފުނީގެ އިލެކްޓްރިކް ބައިސްކަލެއްވެސް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގިޔަރ ހެޑް މޮޓޯސް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ނިކިލް ވިދާޅުވީ، ބައިސްކަލު އެންމެ ފަހަރަކު ޗާޖުކޮށްގެން 60 ކިލޯމީޓަރަށް ދުއްވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ބައިސްކަލެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގިޔަރ ހެޑް މޮޓޯސް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު، ނިކިލް

އަލިފާން ނިއްވާ ބޯޅައަކީ ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ސެޓިފައިކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށް ރެޑީ މޯލްޑިވްސްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
25%
0%
75%
ކޮމެންޓް