އަންގާރަ 26 މެއި 2020
07 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 03
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:32
އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާހޯދުން

ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ބޭންކު އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތާއި ފައިސާ ހޯދާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ!

  • އެހެން ފަރާތަކުން އެދުނު ނަމަވެސް އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތު ދީގެން ނުވާނެ
  • މިއީ ނޭނގި ހުއްޓާ ކުށެއްގައި ބެދިދާނެ ކަމެއް
  • އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލަތައް އަންނަނީ އާއްމު ވަމުން

ކ. މާލެ | 25 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 22:48 | 3,955

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައިގެން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ފައިސާގެ މުއާމާލާތްތައް ހިންގާ މައްސަލައަށް ސަމާލު ވުމަށް ބޭންކުން ވަނީ ގޮވާލާފައި - އާކައިވް

އެކި އެކި ނަންނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮމޯޝަންތައް ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގުޅައި އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ، އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދެމުންދާކަމުގެ ރިޕޯރޓް ތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭންކުން ސޯޝަލް މީޑީއާގައި އާއްމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިފަދަ ކޯލްތަކަކީ ސައްހަ ނޫން ކޯލްތަކަށްވާތީ ކަސްޓަމަރުން މިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް މިފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން އެދިފައި ވަނީ ފޯން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މީހަކު އެދުނު ނަމަވެސް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުމަށާއި ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރުމަށެވެ.

އެކައުންޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ، ކުށެއްގައި ނޭގި ހުރެ ބެދިދާނެ ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ، އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތު އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން އެދެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ދަންނަ މީހުންނަށް ގުޅާ، އެކައުންޓުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު، އެ އެކައުންޓަށް ގޮތްނޭގޭ ގޮތައް ފައިސާ އެހެން މީހަކު ލައްވާ ޖަމާ ކުރުވުމަށްފަހު، ފޯނުން ގުޅި މީހާ އެކައުންޓުގެ ވެރި ފަރާތައް ގުޅާ އެ ފައިސާ ހޯދަނީއެވެ. އެގޮތައް ކަންތައް ކުރަނީ، ފޯނުން ގުޅި މީހާގެ ރެކޯޑެއް ނޯންނާނެ ގޮތައް އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް އެނގިފައިވެއެވެ.

އޮޅުވާލާއިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންކަމަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިހާރަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ފެންމަތިވަމުން އަންނަ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.