ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 16:07
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް
އެމްއެންޑީއެފް
މެޑިކަލް ކޯރ
"ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މެޑިކަލް ކޯރގެ ދައުރު ބޮޑު"
 
މިއަދު މިއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޚިދުމަތެއް
 
1991ގައި މި ޚިދުމަތް ފެށުނީ ކުޑަ ކްލިނިކެއްގެގޮތުގައި

ރައްޔިތުންނާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަރުދަނާކަމާއެކު އެންމެ ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ، އަދި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކޯރއަކީ މެޑިކަލް ކޯރ ކަމުގައި, ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަމާލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ނޮވެންބަރު 27 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި ހަތް ކޯރ އެކުލެވިގެންވާއިރު، މެޑިކަލް ކޯރއަކީ އިސް ކޯރއެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓޭޓަސް ދެވިފައިވާ ކޯރއެއް ކަމަށާއި، އެ ކޯރގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަބަދުމެ މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައެވެ.

Advertisement

މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝަމާލް ވިދާޅުވީ، 1991 ވަނަ އަހަރު އެ ކޯރގެ ޚިދުމަތްތައް ފެށުނީ ޔުނިޓެއްގެ ދަށުން، އާންމު ޑޮކްޓަރެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުޑަކުޑަ ކުލިނިކެއް ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޯރއަކަށް އެ ކޯރ ވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އިތުރުންވެސް، ރަށްރަށުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕުތައް ބޭއްވުމަށް ދާދި ފަހުންވެސް ސެނަހިޔާގެ "ލަޝްކަރެއް" ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި އެޓީމުން ހޯދާފައިވާކަން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މެޑިކަލް ކޯރގެ ތަަސައްވުރަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވިދާޅުވީ، ސެނަހިޔާގެ މުސްތަގުބަލު ފެންނަމުން ދަނީ އުޖާލާކޮށް ކަމަށާއި، މެޑިކަލްގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން މީހުން ގުޅި، އެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ މިއަދުގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ވިޝަންއެއް، އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް އޮބްޖެކްޓެއް ކަމުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް