ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 05:41
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު
މަޖިލިސް
ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު
ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި ބާކީ ހުރީ 98 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ފަންޑުގެ ސައިޒަކީ 5.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
އޮކްޓޯބަރު މަސް ނިމެން ގާތްވީއިރު ފަންޑުގައި ބާކީ 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހުރި

މިހާރު ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި ބާކީހުރީ 98.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގައި ފާއިތުވި މަހު ބާކީ ހުރި މިންވަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ބާކީ ހުރި މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. މިދިޔަ މަސް ނިމެން ކައިރިވީއިރު 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ މި ފަންޑުގައި ބާކީ ހުއްޓެވެ.

ނޮވެމްބަރު 10 ގެ ނިޔަލަށް މި ފަންޑުގައި ބާކީ ހުރި މިންވަރު ހާމަކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި އޭރު މި ފަންޑުގައި ބާކީ ހުރީ 80 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ނޮވެމްބަރު 17 ގައި އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި މި އަދަދު ވަނީ 98.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެ ހަފްތާ ތެރޭގައި މި ފަންޑަށް 720.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފަންޑަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.

ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑުގެ ސައިޒަކީ 5.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި އަހަރު ފެށުނުއިރު އެ ފަންޑުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބާކީ ހުއްޓެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު މި ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ މިހާ ބޮޑަށް މަދުވެފައިވަނީ އެކި އެކި ކަންކަމަށް އިންވެސްޓްކުރުމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފަންޑުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ބޭރުގެ އެކި ތަންތަނުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ސަރުކާރަށް ދަތިވާ ވަގުތުގައި މި ފަންޑުން ލޯނު ދެއްކުމެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2026 ވަނަ އަހަރަށް މި ފަންޑުގައި 9.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބެހެއްޓުމެވެ. މިއީ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ދިމާވެދާނެ ދައްޗަކަށް ބަލައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑާ ހަވާލާދީ ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން އަންގާފައިވަނީ 3 ކުންފުންޏަކަށް
ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށްފިނަމަ ދައުލަތަށާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ
2008، 2009ގައި ދިމާވި ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސް ކަހަލަ ކްރައިސިސްއެއް ދިމާވުމަކީ ނާދިރުކަމެއް - އަމީރު
ބަޖެޓުގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދަން - އަމީރު
ރަމަޟާން މަހު ބާޒާރުގެ އަގުތައް ތިރިކުރުމަށްޓަކައި އެސްޓީއޯއިން އަންނަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން - އަމީރު
ރަސްދޫ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އެޕްރީލްމަހު އެވޯޑްކުރެވޭނެ - އަމީރު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ސްޓެރެޓީޖިކް ލަނޑުދަނޑި ޙާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އައި.އެން.އެން.އެފް ގެ ސަބަބުން ފަސޭހަވާނެ: މިނިސްޓަރ
އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރާ ފައިސާއަކީ ޓެރަރިޒަމާއި މަނީލޯންޑަރިންއަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފައިސާނަމަ އެ ޖަމާކުރާނީ އެމްއެމްއޭގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް