ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 17:14
އީރާން ގެ ވަފްދު
އދ އަށް ފަޟީޙަތް ޙައްޤު
އިންސާނީ ޙައްޤާ ގުޅިގެން އދ އަށް ފަޟީޙަތް ޙައްޤު: އީރާން
 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ، ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދަން ބޭނުން ކުރާ ޢާލާތެއް
 
އީރާނުން އިންތިހާއަށް ހިތާމަ ކުރަން
 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގެ ގުރޫޕުތަކުގެ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރެއް

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދ ގެ ބައްދަލުވުމަކީ ފަޟީޙަތް ހައްޤު، އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ހައިރާންކަން ގެނުވަނިވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފިއެވެ.

އީރާނުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވާޅުތަކަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒު ކުރެވިގެންދިޔަ އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އީރާނުގެ މަންދޫބު ޚަދީޖާ ކަރީމީ ވަނީ، އެ ޤައުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރެކޯޑް ދިފާޢު ކުރައްވާފައެވެ.

ޚާދީޖާ ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުގެ ގުރޫޕުތަކުގެ ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރަކަށް ހެދުމަކީ ފަޟީޙަތް ޙައްޤު، ބޭއަދަބީ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އދގެ މިނިވަން މެންބަރު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ޤައުމަކީ ނުބައި ޤައުމެއްގެ ގޮތެއްގައި ތަޞްވީރު ކޮށްދިނުމަށް، އދގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ބައެއް ޤައުމުތަކުން، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގި ކަމަށްޓަކާ، އީރާނުން އިންތިހާއަށް ހިތާމަ ކުރަން. އީރާނުން ދަނީ، ޤައުމުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކޮށް، އެ ޝިއާރު ކުރިއަށް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރަމުން. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ، ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދަން ބޭނުން ކުރާ ޢާލަތަކަށް ހެދި ކަމީ، އީރާނުން އިންތިހާއަށް ހިތާމަ ކުރާ ކަމެއް. ފަޟީޙަތް ޙައްޤުވާ ކަމެއް
ޚަދީޖާ ކަރީމީ؛ އީރާންގެ މަންދޫބު

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދގެ ކައުންސިލުން އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކީ، އައިސްލަންޑްއާއި ޖަރުމަނުވިލާތް އިސްވެއޮވެ، އިތުރު 50 ޤައުމެއްގެ ތާޢީދާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އެ ޤައުމުތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ، އައުރަ ނިވާ ކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި އީރާން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ހުއްޓާ، އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ކުރުދީ އަންހެނެއް ކަމަށް ވާ މަހްސާ އަމީނީ، ސެޕްޓެމްބަރ 16، 2022 ވަނަ ދުވަހު މަރުވުމާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް އީރާނުގެ ސަރުކާރުން ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމުގެ މިނިވަން ތަޙްޤީޤެއް ހިންގަން، ހެކި ހޯދާ މިޝަންއެއް އެކުލަވާލުމެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، އީރާނުގެ މަސްރަހު މިހާރު އޮތީ، އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ކާރިސީ ދަރަޖާގައި ކަމަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދގެ އިސްވެރިޔާ، ވޯކަރ ތުރުކު ވަނީ، ނޮވެމްބަރު 24 ވަނަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
67%
0%
33%
ކޮމެންޓް