ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:01
ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖޭގެ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން
މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑަރ
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
ޓެކްސް ބޮޑު ކުރި ނަމަވެސް ބުކިންތައް ކެންސަލްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ: ޓީމް
 
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ޓީމުން ތާއީދު ކުރޭ
 
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަކީ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް
 
ސަރވިސް ޗާޖުން 2000 ރުފިޔާ މަދުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނޭ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު ހައްދާފައިވާ ބުކިންތައް ކެންސަލްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމިއްޔާ، ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އާމްދަނީ ދަށްވާނެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ މަޓާޓޯއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ބަޔާނުގައި މަޓާޓޯއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ އަހަރު ބުކިންތައް ކެންސަލްވުން އިތުރުވެ، ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކަނިވެސް 50 މިލިއަން ޑޯލަރުގެ ގެއްލުމެއް އެ ދާއިރާއަށް ވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ބަޔާނާ ގުޅިގެން ޓީމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ޚިޔާލު އެކަމުގައި ތަފާތު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސްގެ މިންވަރަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އައުމަށް މިހާރު ހައްދާފައިވާ ބުކިންތައް ކެންސަލް ވާނެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުން ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަރވިސް ޗާޖުގެ 2000 ރުފިޔާ ކުޑަވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުން ވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މަޓާޓޯއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ސަރވިސް ޗާޖުން 2000 ރުފިޔާ މަދުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން އެގޮތަށް ނުވާނީ މީގެ ކުރިންވެސް ޓެކްސް ބޮޑުކުރިއިރު ބުކިންތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައި ނުވާތީ ކަމަށް ޓީމުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

ޓީމުން ބުނީ ފަތުރުވެރިންގެ ބުކިންއަށް ޓެކްސްގެ ސަބަބުން އަސަރު ނުކުރި ނަމަވެސް ޓުއަރ އެޖެންޓުންނާއި ޓޫރިސްޓް އޮޕަރޭޓަރުންގެ ފައިދާއަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަސަރުތައް ކުޑަކުރުުމަށް މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރުން ބަދަލު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދިން ނަމަ ވަކިން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާތައް ކުރިއެވެ.

ޓީމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޖަމިއްޔާއިން ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ތާއީދު ކުރަނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް، އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިތުރުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކުން ޓެކްސް އިތުރު ކުރުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކޭތީއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސް (ޓީޖީއެސްޓީ) އިތުރުކުރުމާއި ބީޕީޓީ އާއި އިންކަމް ޓެކްސް ޕްރޮގްރެސިވްކޮށް ކޮންމެހެން އިތުރު ކުރުމަކީ މުޅި ޤައުމުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓެކްސް ބޮޑު ކުރުމުން އެކި ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާކަން ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރުގެ އެ ސިޔާސަތަށް ޓީމުން ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔައިފައެވެ.

ޖީއެސްޓީ އާއި ޓީޖީއެސްޓީ ބޮޑު ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު 16ގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 39 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި ބިލް ނޮވެމްބަރު 22ގައި ރައީސް ވަނީ ތަސްދީގު ކުރައްވާފައެވެ. މިއާއެކު އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓެކުހުގެ އަދަދުތަކަށް ބަދަލު އަންނާނެ އެވެ. ޤާނޫނަށް ގެނައި މި އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން ޖީއެސްޓީ 6 އިންސައްތައިން އަށް އިންސައްތައަށް އަދި ޓީޖީއެސްޓީ 12 އިންސައްތައިން 16 އިންސައްތައަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް