ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 18:17
ހުޅުމާލެ ބީޗް
ހުޅުމާލެ ބީޗް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޑީސީ
ހުޅުމާލޭގައި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޚާއްސަ ބީޗެއް ކަނޑައަޅަނީ
 
ޕްރައިވެޓް ބީޗު ތަރައްގީ ކުރަނީ ވޯޓާ ތީމްޕާކާއި ޖެހިގެން އޮތް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި

ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރައިވެޓް ބީޗެއް ކަނޑައަޅަން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ މިއީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކުރަން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރައިވެޓް ބީޗެއްގެ ގޮތުގައި ވަކި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެޗްޑީސީން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ބީޗު ތަރައްގީ ކުރާނީ ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ ވޯޓާ ތީމްޕާކާއި ޖެހިގެން އޮތް ބީޗު ސަރަހައްދެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ މިއީ މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒްގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިކުރިއެރުވުމަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މިހާރު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ވިޔަފާރިއެއްކަމުން، މި ފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މުހިންމުކަމަކަށް ވުމުން، އެފަދަ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުންދަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެޗްޑީސީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ޕްރައިވެޓް ބީޗެއް ނެތުމަކީ އެތަނުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ގިނަ ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އަދި ވަކި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ގެސްޓްހައުސްތަކުން އެދެމުން އަންނަތާ އަހަރުތަކެއް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރާއްޖެ ނުދަރާ، ކުރިއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ އިގްތިސާދަކަށް މިހާރު މިއޮތީ ބަދަލުވެފައި: ފައްޔާޒު
އައި.އޭ.އެކްސް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އާއި އެކު ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރނެޓް ގަންނަ އަގު 50 އިންސައްތަ ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ - ފައްޔާޒް
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުން އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ލަސްވުމުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވޭ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
ވަން ސެންޓްރަލް ޕާކް ރެޒިޑެންޝަލްއަކީ އިންޑިއާ ކުންފުނިތަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު، އަވަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ހެތްކެއް - މުނޫ މަހާވަރު
މުޅިން އައު އައްޑޫއެއްގެ އުންމީދުގައި
މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މުޅިން އައު އައްޑޫއެއް ބިނާކުރުމަށް: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު