ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 15:04
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން
މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ވާދަވެރިން މާޔޫސްކުރުވި ބަޖެޓެއް - ސައުދު
 
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޗޮއިސް އަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
 
ބަޔަކު މީހުން މި ރިޕޯޓަކީ އުއްމީދީ ބަޖެޓަކީ ބުނަން އެހެން މީހުންނަށް ނުކުރޭ ވަރަށް މަލާމާތްކުރިޔަސް މިއީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ވާދަވެރިން މާޔޫސްކުރުވި ބަޖެޓެއް ކަމަށް ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ސައުދު ވިދާޅުވީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކޮމިޓީ އިން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓް ތަޅުމަށް ގެނެސް ބަހުސްކުރަމުންދާއިރު، ބަޖެޓާއި މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ބަޔަކު މީހުން މި ބަޖެޓަކީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެކޭ ބުނަން އެހެން މީހުންނަށް ނުކުރޭ ވަރަށް މަލާމާތްކުރިޔަސް މިއީ އުއްމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ ވާދަވެރިން މާޔޫސްކުރުވި ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ވަބާއާއި، ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ތަރައްގީވެފައިވާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގައި އިގްތިސާދަށް އަސަރުކޮށް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތައް ބަނގުރޫޓްވަމުންދާއިރު ވެސް މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެ އިގްތިސާދު މެނޭޖްކުރުމުން، ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ހިމާޔަތްކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ޒަރޫރީ ހުރިހާ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދީ ރާއްޖެ މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

ދައްކާނެ ބަހަނާއެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން އިގްތިސާދީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ނެނގޭ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިން މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. އެއީއެއް ނޫން މިއަދު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ހަގީގަތަކީ. ދިވެހި ދައުލަތް މިއަދު އޮތީ ގަދަކޮށް، ދިވެހި ދައުލަތް މިއަދު މިވަނީ ދިވެހިރައްޔިތުންނާ އެކީގައި ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކާ ހަމައަށް އާދެވިފައި. މިއީ މިއަދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތާއި އެމަނިކުފާނުގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި ފަރާތްތައް ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތް. މިއީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީ އިސްވެ އޮތުމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ މިއަދު މި ފެންނަނީ.
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން

ސައުދު ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގައި އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ނުވަތަ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ވެރިކަން ކުރާނަމަ މިގައުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާހިސާބަށް އާދެވުނުގޮތާއި، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް މިއަދު ބަޔަކު މީހުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ތަރައްގީގެ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މި ސަރުކާރު ބަލިކޮށްލެވޭކަށް ނެތްކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ނަޒަރުން ވިސްނާލާއިރު މާލެއާއި އެއްހަމައަކަށް އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީކުރެއްވި ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާއި ބަޔަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ނަމަވެސް އަދި މާލޭގައި މިއަދު އުޅެން ޖެހިފައިވިޔަސް، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަނޭވާލެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވާ މާލޭގެ ވެށި އަމާންކޮށްދެއްވި ލީޑަރަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު. މާލޭގެ ރައޔްިތުންނަށް ބިންވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި ހަމައެކަނި ލީޑަރަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިނޫން އެހެން ޗޮއިސްއެއް އެބައޮތްތޯ؟ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖައްސާލަދެއްވާފައި، މިވީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެ މިނިވަންވީއްސުރެން ފެށިގެން އައްޑު އަތޮޅުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއް އޮތް. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން އެ އަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް އެބަރާވާ. މިއަދު އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓަރސްތައް އިއުލާންކޮށްފައި އެއޮތީ 250 އިންޓަރނޭޝަނަލް މަންޒިލްތަކާއި އައްޑޫއާއި ގުޅޫވާލާ ވާހަކަ. މި ސަރުކާރުން. ހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ތަރައްގީކޮށްފައި މުޅި ރާއްޖޭގެ ދެކޮޅު ތަރައްގީކުރަނީ. އެހެންވީމަ މިއީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ކަށަވަރުކޮށްދޭ. މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ގާއިމްކުރެވިގެން އެބަދޭ. ބަނދަރުތައް ހަދާ ނިމެނީ.
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން

ސައުދު ވިދާޅުވީ މަތީތައުލީމަށް ރައްޔިތުން ސަލާންޖެހުން ހުއްޓުވާފައި ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ޒުވާނުން ކިޔަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާގައި ކަމަށެވެ. ސައުދު ވަނީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަައްޔިތުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނޫން ޗޮއިސްއެއް އެބައޮތްތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެހެން ޗޮއިސްއެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައުދު ވިދާޅުވީ މާލެ މާލެއަކަށް ހައްދަވައި ދެއްވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށެވެ.

މަލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލެ ތޮއްޖެހި އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީ ނުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މާލެއަށް ބަރޯސާ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި އަތޮޅުތެރެ ތަރައްގީކުރައްވަމުން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ބިންވެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާ ހަމައެކަނި ސަރުކާރަކީ މި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރު ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިވެ.

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޗޮއިސް އަކީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު. މިއަދު އެމްޑީޕީން މިގައުމުގައި ވެރިކަން ކުރައްވަމުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވެރިކަމަށް އާދެވުނު ގޮތުގެ ދުވަސްވަރަކަށް ޖެހިލަން ޖެހޭ. އެއީ ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއް. ނާމާން ދުވަސްތަކެއް. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތައް އޮތީ ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެއަށް ވައްދާ ލޮކްކޮށްފައި އޮތީ. ޖުޑިޝަރީ އޮތީ ބޭއިންސާފުގެ އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލާފައި. މިއަދު ދައުލަތެއް އޮތުމުގެ އިހްސާސް ދިވެހިރައްޔިތުން އެބަކުރޭ. އިންސާނީ ހައްގުތައް މިވަރަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވި ސަރުކާރެއް އެބައޮތްތޯ.
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން

ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޗޮއިސްއަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ މި ބަޖެޓަކީ ވިލިނގިލި ކޮލަމާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަހި ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާ ސަރުކާރު ކަމަށާއި، ފެލިވަރާއި ކޫއްޑޫ އަދި އެހެން ރަށްތައްވެސް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އިންގިލާބީ ބަދަލު ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި