ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޯމަ 12:54
މެންބަރު ޝަރީފް
މެންބަރު ޝަރީފް
ގޫގުލް
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ބަޖެޓުން ލިބެނީ އުންމީދު: ޝަރީފް
 
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ކާރިސާއިން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށާއި އެއީ އުންމީދީ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި 2023ގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ޝަރީފް ވަނީ މިބަޖެޓަކީ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެން ހުށަހެޅި ބަޖެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބަޖެޓަށް ފާޑުކިޔައި ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިއާޔަތް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު ވެސް ބަލާ ނުލާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދީފައި ވަނީ ތަރައްޤީއާއި ދަރަނި ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖީއެސްޓީއާއި، ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާއާ އެކު ދައުލަތުގެ ރިޒާވް 606 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ވެސް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ވަހީދު ވެސް ވަނީ ބަޖެޓަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ 42.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. ނަމަވެސް ދިރާސާތަކަށްފަހު ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމީ ޕީއެސްއައިޕީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާ އެކު ބަޖެޓަށް 160 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށެވެ.

ކޮމިޓީން އިތުރު ކުރި އަދަދާ އެކު އެ ކޮމިޓީން އަންނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލައަކީ މިހާރު 42.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް