ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 02:01
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރި މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދާ މީހާ
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރި މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދާ މީހާ
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުން
މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ
 
ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ
 
އޭނާ އާދިއްތަ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވޭ
 
ފުލުހުން ހޯދަމުންދަނީ ލ. ގަމަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ލ. ގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ބޭނުންވެ އެމީހާ ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މި އަމުރާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ލ. ގަން، ވިލާ، ޙުސައިން ޢާޠިފް (28އ) އެވެ.

އޭނާ ހޯދަމުންދަނީ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެންނެވެ. ކޯޓުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ނޮވެމްބަރު 20 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އަށް ލ. ގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 9991442 އަށް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް