ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 12:37
ޢީދު ބަންދަށް ރަށްރަށަށް މީހުން ދިއުން
ޢީދު ބަންދަށް ރަށްރަށަށް މީހުން ދިއުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިތުރު އީދު
މާލޭގެ ބަނދަރު ހުސްވެފައި، އީދު ބަންދަށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް!
 
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން އިލްތިމާސްކުރޭ
 
ކޮންމެ ޢީދު ބަންދަކަށް ރަށްރަށަށް މީހުން ދަތުރު ކުރޭ

ޢީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީ ދޫކޮށް އާއިލާއާއިއެކު އެކުވެރި، މަޖާ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފުރައެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލުން ދުރަށް ޖެހިލައި، އެކުވެރިންނާ، ގާތް ތިމާގެ މީހުންނާ އެކު، ޢީދުގެ އުފާ ފާހަގަކޮށްލުމަށް، އެންމެ މުނާސަބު ގޮތަކީ އަތޮޅު ތެރެއަށް ދިއުމެވެ. މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރެއެވެ. ޢީދަށް ރަށްރަށުގައި ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި، ދިވެހިންގެ އެންމެ ކުރީގެ އާދަތައް، އާލާކުރުމުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކުގެ އިތުރުން، ދިވެހި ތަފާތު ކެއުންތައް ތައްޔާރުކުރެއެވެ.

މިކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށް، ކޮންމެ ޢީދަކާ ދިމާކޮށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރެ އެވެ. ކޮންކްރީޓް ޖަންގައްޔެއްފަދަ މާލެ ސިޓީ އެއްކޮށްހެން ހުސްވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދާ ދިމާކޮށްވެސް ގިނަ ބަޔަކުވަނީ ރަށްރަށަށް ފުރައިގެން ގޮސްފައެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މާލެ ދޫކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ގޮސްފައެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރާ، ލޯންޗުތަކާއި ފެރީތަކާއި، އޮޑިދޯނި ފަހަރު ވަނީ، ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން އަރައި ފުރި ބާރުވެފައެވެ.

މިދުވަސްވަރު ދޯނި ފަހަރުން ޖާގަ ހޯދުމަކީވެސް އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަގުބޮޑުކޮށް، ލޯންޗު ހިފައިގެންވެސް ރަށްރަށަށް ދެއެވެ. މީހުން އުފުލާ ދޯނި ތަކުގެ އިތުރަށް، މަސްދޯނި ފަހަރާއި މުދާ އުފުލާ ދޯނިތަކުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށްދެއެވެ.

މާލޭގެ ބަނދަރަކީ އާއްމުކޮށް، ދޯނިތަކުން ފުރިފައިވާ ބަނދަރެއް ނަމަވެސް، ޢީދާ ދިމާކޮށް، ބަނދަރުމަތި އެކުގައިހެން ވަނީ ހުސްވެފައެވެ. މަދު ދޯންޏެއް ނޫނީ ބަނދަރުކޮށްފައިވާ މަންޒަރު މިހާރު ނުފެނެއެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދަށް ލިބުނު ބަންދުވެސް އިތުރެވެ. މިއީވެސް މި ޢީދަށް ރަށްރަށަށް މީހުން ދިއުމަށް މެދުވެރިވި އެއް ސަބަބެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ކަނޑު ދަތުރު ފަތުރު ކުރާ މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ސަމާލުވެގެން ދަތުރު ކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ހަނދާންކޮށްދެއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ގިނައިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާއިރު، އެ ދޯންޏަކަށް، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރުމާއި، ލައިފްޖެކެޓާއި، އެނޫންވެސް ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވާ ހާލަތެއްގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ސާމާނު، މީހުންނަށް ހަމަވާ ވަރަށް ހުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް އަންނަނީ ހަނދުމަކޮށްދެމުންނެވެ.

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެސް މި ދުވަސްވަރު ސަމާލުވާންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ.

އެގޮތުން އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އެކި ތަންތަނަށް ފުރާ އިރު، އެ މައުލޫމާތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން ދަނީ ތަކުރާރުކޮށް ހަނދާން ކޮށްދެމުންނެވެ.

ދިރިއުޅޭ ގެ ހުސްވެފައިވާކަން ހާމަވާނެގޮތަށް، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއެއް ޓެގް ކޮށްފައި އެ މައުލޫމާތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ނުކުރުމަށް އޭނާ ފުލުހުން އެދެއެވެ. ޢީދު ބަންދަށް ރަށުން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ހާމަކުރާ މިފަދަ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުންކޮށް، އެކިއެކި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ކުށްކުރުމަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯދަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ވައްކަމާއި މުދަލައް ގެއްލުންދިނުން ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވާއިރު، މި އަހަރު ރަމަޟާން މަހު ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މަގުމަތީގައި މީހުން ހިނގާފައިދާ އިރު ސައިކަލުގައި ބާރު ދުވެލީގައި ގޮސް، ފޯނާއި ދަބަސްފަދަ ތަކެތި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް މާލޭގައި ވަނީ އިންތިހާއަށް ގިނަވެފައެވެ.

ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް އާންމު ރައްޔިތުންވެސް، އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަޅުތައް އެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ހައްލު ކުރެވޭނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުއެވެ.

އަދި މިގޮތަށް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ގެއިން ދާ އިރު، ދޮރުތައް ރަގަޅަށް ތަޅުލުމަށް ހަނދުމަކުރަން ޖެހެއެވެ. ގޭގައި ހުންނަ އަގުހުރި ތަކެތި ފަސޭހައިން ފެންނަ ހިސާބުތަކުގައި ނުބެހެއްޓުންފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް