ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 15:21
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޯސްތަކުން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުން
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޯސްތަކުން ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަސްވެނިވުން
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ 9 ކޯހަކުން 35 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ
 
2022 ވަނަ އަހަރު ކިޔެވުން މެނދުކެނޑިފައި ހުރި ކޯސްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ޕޮލިޓެކްނިކުން ކުރިއަށްގެންދޭ

ސްކިލްސް ފޮރ އަ ރެޒެލިއެންޓް ވޯރކްފޯސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން, ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި 2020 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން ފެށި 9 ކޯހަކުން 35 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ޕޮލިޓެކްނިކްގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަންއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތަށް ނިކުމެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތުގެ ތައުލީމާއި ހުނަރު ހޯދުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅައި އަލުން ކުރިއަށް ދިއުން އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އުއްމީދުކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރި ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚާއްސަކޮށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްކިލްޑް މީހުންނާއި ސެމީ ސްކިލްޑް ބޭރު މީހުން ވަޒީފާ ދޫކޮށް ދިއުމުން އެ ސިނާއަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. މިއީ އެ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން ފަރުމާ ކުރެވުނު ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ ދާއިރާތަކަށް ދިވެހިން ނެގުމަށްޓަކައި ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޯސްތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެ މަސައްކަތްތަކަކީ ޝަރަފުވެރި އަދި އެކަމާދޭތެރޭ ފަޚުރުވެރިވާނެ މަސައްކަތްތަކަށް ވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެމަސައްކަތްތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކާތެރިކަމަކީ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ތިމާއަށް ވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. މިއަދު ސަނަދު ހޯދި ހުރިހާ ބައިވެރިން އަޒުމް ކަނޑައަޅަންވީ ބައިވެރިން މަސައްކަތްކުރާ މާހައުލުން ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ވެސް މިކަހަލަ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމާއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެ ވިސްނުން އަށަގެންނެވޭތޯ ބެލުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު ދަސްވެނިވި ކޯސްތައް

  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ އެންޑް ނެޓްވޯކިންގ
  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓޯލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަންސް
  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ފެޝަން ޑިޒައން އެންޑް ޓެއިލަރިންގ
  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ސުޕަރވިޝަން
  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ފަރނިޗަރ ކާޕެންޓްރީ
  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ވެލްޑިންގ ޓެކްނީކްސް
  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ފްރަންޓް އޮފީސް ސަރވިސަސް
  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ފޮޓޯގްރަފީ
  • ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އޮޓޯމޯޓިވް މެއިންޓަނަންސް

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި އަދި ލެކްޗަރަރއިން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ކޯސްތައް މެދުކަނޑާލެވިފައި އަލުން 2022 ވަނަ އަހަރު ކިޔެވުން މެނދުކެނޑިފައި ހުރި ކޯސްތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ޕޮލިޓެކްނިކުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. ވަޒީފާގެ ބާޒާރެއް އުފައްދައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަކީ ޕޮލިޓެކްނިކްގެ އެއް އަމާޒެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް