ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:20
ނިމިގެން މިދާ 2022 ވަނަ އަހަރަކީ، ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ބަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލު ކުރި މަންޒަރު ފެނިގެން ދާ އަހަރެއް
އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ކޯޅުން
ވައްބަހުން ޖަހާ، ޗައިނާއިން އަނެއްކާވެސް ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާއަށް އިންޒާރު ދީފި
 
އެމެރިކާގެ ބޮން އޮޅާ ބޯޓުތައް މަރުކަޒު ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެކަހެރި ބޭހެއް ކަމަށް ވާ ޓިންޑަލްގައި
 
އެމެރިކާ ފަޅިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދީ ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ ބޮޑުވެފަ ކަމަށް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވޭ

އަސްލެއް އަދި ކަނޑައެޅިގެން ވަކި ފަރުވާއެއްވެސް ހޯދިފައި ނެތް ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އިރުމަތިން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް، އެންމެ ގަދަ ބާރުތައްވެސް އިނދަޖައްސާލި އިނދަޖައްސާލުމުން ރަނގަޅަށް ހިންދެމިނުލެވި އުޅެނިކޮށް، މުޅި ދުނިޔޭގެ ފަޒާ ބަނަކުރަމުން ދަނީ ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއްގެ ނަމާން ވިލާގަނޑޭ ދެންނެވުމަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޤައުމުގެ ކަމަރު ބަންދެގެން އޮތް އެމެރިކާއާއި، އެ ކަމަރަށް ވާދަ ކުރަމުންދާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ އަސްކަރީ ކޯޅުމެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރު، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި، ބަދަލު ކުރާ ބަހުގެ ޙަމަލާތަކުން އެކަމަށް ބާރުވެސް ދެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 31 ވީ ހޯމަ ދުވަހުވެސް ޗައިނާއިން ވަނީ އެފަދަ އިންޒާރެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން، ނިއުކްލިއަރ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ބީ-25 މަރުކާގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓުގެ 6 ބޯޓު، އޮސްޓްރޭލިއާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ވައިގެ އަސްކަރީ ބޭހުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ރާވަމުން ދާ ރޭވުމަކީ، ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ރޭހެއް ފެށުމުގެ ބިރު އުފައްދަނިވި ރޭވުމެއްގެ ކަމުގެ އިންޒާރު، ޗައިނާއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

ކަމާ ބެހޭ މަޢުލުމާތު އެނގޭ، އެހެން ނަމަވެސް އާންމު ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ، ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މީޑިއާގައި ނަންޖެހުމަށް އިންކާރުކޮށް، ރޮއިޓަރޒްއާ ވާހަކަދެއްކި ބައެއް މަސްދަރުތަކާ ޙަވާލާދީ، އެ ނޫހުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ބޮން އޮޅާ ބޯޓުތައް މަރުކަޒު ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެކަހެރި ބޭހެއް ކަމަށް ވާ ޓިންޑަލްގައެވެ. އެއީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނޮދަން ޓެރިޓަރީގެ ވެރިކަން ކުރާ ޑާވިންގެ 190 މޭލު ދެކުނުން އޮންނަ ސަރަޙައްދެކެވެ.

އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އަމާޒު ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ޝާއޯ ލީޖިއާން ވިދާޅުވީ، ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެކުލަވާލާ ދިފާޢީ ސަލާމަތީ ގުޅުންތަކަކީ 3 ވަނަ ފަރާތެއް، އަމާޒުފަތްގަނޑަކަށް ހަދާ ފަދަ ގުޅުންތަކަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ ފަޅިން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ސަރަޙައްދީ ނުތަނަވަސްކަން ވަނީ ބޮޑުވެފަ. ސަރަޙައްދީ ސުލްޙައާއި ހަމަނުޖެހުމަށް ސީރިއަސް އަސަރުތަކެއް ވަނީ ފޯރާފަ. އަދި ސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގައި ހަތިޔާރުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ރޭހެއްވެސް ފެށިދާނެ. މިކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް، ޗައިނާއިން މި ގޮވާލަނީ، ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ފިކުރިއްޔާތު ދޫކޮށްލުމަށް. ޖިއޮގްރަފިކް އިސްތިރާޖީ ނަޒަރިއްޔާތައް ދޫކޮށްލުމަށް. އަދި ސަރަޙައްދީ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙައަށާ، ދޭދޭ އިތުބާރު ބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް.
ޝާއޯ ލީޖިއާން؛ ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު

ނިމިގެން މިދާ 2022 ވަނަ އަހަރަކީ، ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ބަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލު ކުރި މަންޒަރު ފެނިގެން ދާ އަހަރެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ޗައިނާއިން ދޭ އިންޒާރުތަކުގެ އަޑު ގަދަ އަހަރެއް ކަން ފާހަގަ ކުރަން ޖެހެއެވެ. ޗައިނާއިން ވަރުގަދަ އިންޒާރުތަކެއް ދެމުން ދަނިކޮށްވެސް، އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރި ގޭގެ ނައިބު ރައީސް، ނޭންސީ ޕެލޯސީ، އެ ސަރަހައްދެއްގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަމަށް ޗައިނާއިން ވަކާލާތު ކުރާ ޓައިވާންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރާ ގުޅިގެން، ދެ ޤައުމުގެ ބަހުގެ ކޯޅުންގަނޑު އިތުރަށް ގަދަވި މަންޒަރުވެސް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޓައިވާން މިނިވަން ކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ، ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ، ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް ހަނގުރާމައެއްގެ އިންޒާރުވެސް ދިނީ މި އަހަރުގެ މެދަކާ ހިސާބުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް