ކ. މާލެ
|
25 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 20:23
ގެސްޓްހައުސް
ގެސްޓްހައުސް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކް ސީޒަން
ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަން އެދިއްޖެ
 
މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި
 
ޕީކް ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ

ކުރިއަށް އޮތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ޕީކް ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް، ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެއެވެ.

މިގޮތުން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެތަންތަނުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން:

  • ކުއްލި ހާދިސާތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިމަޖެންސީ ޕްލޭން ޤަވާއިދުން މުރާޖާކޮށް، ތަންފީޒުކުރުން.
  • ފަތުރުވެރިން ޗެކްއިންވާއިރު، ސަލާމަތާގުޅޭ ޖެނެރަލް ބްރީފިންގ، އަދި މޫދު ހަރަކާތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ހަރަކާތަކާގުޅޭ ތަފްސީލީ ސަލާމަތީ ބްރީފިންގއެއް ދިނުން.
  • މޫދު ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ޓްރެއިނިންގ އަދި އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުވެސް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކުރާ އެންމެހާ ފަތުރުވެރިންނަށާއި ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އަމާން، ރައްކާތެރި އިންޑަސްޓްރީއަކަށް ހެދުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް