ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 18:11
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ބަލީގެ ހާލަތު
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 229 މީހުންނަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހުނު
 
ލޮލު ރޯގާ އާއި ފާނަބަސަންދާއި ހޭންޑް، ފުޓް އެންޑް މައުތު ފަދަ ބަލިތައް ވެސް ވަނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިތުރުވެފައި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއިން ޑެންގީ ބަލި ޖެހިގެން 229 މީހުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުދަ ދުވަހު އާއްމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އަށް ކޭސް ކަަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުވެސް ރާއްޖޭން ޑެންގީ ހުން ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނި ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އޮގަސްޓް 2021 ގައި ނުވަ މީހަކު ޑެންގީ ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 268 މީހުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޑެންގީ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެފައި ވީ ނަމަވެސް މަދިރީގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ މިފަދަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މަދިރިން ރައްކާތެެރިވުމުގެ ގޮތުން، ހަޑިގަނޑު ރަނގަޅަށް ނިވާވާ ގޮތަށް ހެދުން އެޅުމާއި މަދިރި ލޯޝަނާއި މޮސްކިޓޯ ރެޕެލެންޓް ބޭނުން ކުރުމާއި ފަތިސް ގަޑިއާއި ހަވީރު ގަޑީގައި ގޭގެ ދޮރުތައް ލައްޕާފައި ބެހެއްޓުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހުސް ފުޅި އާއި ދަޅު ފަދަ ތަކެތި ގޯތި ތެރެއާއި މަގުމައްޗަށް އުކާލުމަކީ އެފަދަ ތަކެތީގައި ފެން ހަރުލައި މަދިރި ބިސް އަޅައި އާލާވުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ޑެންގީ ހުން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ގޭގައި ވެސް ފަރުވާ ދެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން، އަރާމު ކުރުމާއި ގިނަގިނައިން ދިޔާއެއްޗެހި ބޭނުން ކުރުމާއި ޕެރެސެޓެމޯލް ބޭނުން ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެެއެވެ. ތިން ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ހުން އައިސް މާބޮޑަށް ވަރު ދެރަވާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުން މުހިންމު ކަމުގައި ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ޑެންގީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން 18777 މީހުން ރިޕޯޓް ކުރިއިރު މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 33584 މީހުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޮލު ރޯގާ އާއި ފާނަބަސަންދާއި ހޭންޑް، ފުޓް އެންޑް މައުތު ފަދަ ބަލިތައް ވެސް ވަނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިތުރުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް