ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 17:11
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް (މެދުގައި)
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް (މެދުގައި)
އިދުހާމް ނަޢީމް
އެމްޓީސީސީ އިން ދެމުން އަންނަ ބަހުގެ ޚިދުމަތް
ބަސް ކާޑުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި، އާ ކާޑުތަކާއެކު އެކަން ހައްލުވާނެ: އާޒިމް
 
އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ބަސް ކާޑުތަކުގައި ލިމިޓޭޝަންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް
 
އާ ބަސް ކާޑުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މިނީ ބަސްތަކުގައި މިހާރުގެ ބަސް ކާޑު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ

ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ "ބަސް ކާޑު" ބޭނުން ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެމްޓީސީސީން ތައާރަފުކުރާ އާ ކާޑުތަކާއެކު އެކަމަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތުން އަގު ނަގަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެޓީވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ބަސް ކާޑުތައް މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ބޭނުން ނުކުރެވެނީ އޭގައި ވަރަށް ގިނަ ލިމިޓޭޝަންތައް ހުރުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެ ކާޑުތަކަށް ފައިސާ އެޅުމުގައި ނުވަތަރިލޯޑު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބަސް ކާޑުގައި ހުރި މި ލިމިޓޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެމްޓީސީސީން މިހާރު އާ ކާޑެއް ތައާރަފު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މި ކާޑު މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތައާރަފު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު މި ކާޑު ތައާރަފު ކުރުމާއެކު މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ހުރިހާ ބަސް ކާޑުތަކެއް އުވާލާނާއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މި ލޯންޗު ކުރަނީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އެކަންކަން ކުރެވޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސޭފަދަ ގޮތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ލޯންޗު ކުރާ ބަސް ކާޑުގައި ކޮންމެ ބޭންކެއްގައި އެކައުންޓް ހުރި ނަމަވެސް ޓްރާންސްފާ ކޮށްލައިގެން ދަތުރު ކުރެވޭނެ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ކުރަމުން އަންނަ ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ޚިދުމަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ކުރިން އެ ޚިދުމަތް ދެމުން އައީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިންނެވެ. މިހާރު ބޭނުން ކުރާ ބަސް ކާޑަކީ ވެސް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ ކާޑެކެވެ.

މިހާރު ގެންގުޅޭ ބަސް ކާޑުތަކަށް ރީލޯޑް ކުރެވެނީ ބައެއް ބަސް ސްޓޮޕްތަކުންނާއި ބައެއް ފިހާރަތަކުންނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކާޑު ޓޮޕްއަޕް ކުރުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކާ ދިމާވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީއާ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހަވާލު ކުރިތާ އެއް އަހަރު ދުވަސްވިއިރު ބަސް ކާޑުގެ އިތުރުން އެހެން ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަސް ކާޑުވެސް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތައާރަފުކުރައްވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން މިއަހަރު ފެށި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާރު ޓިކެޓް ވިއްކަނީ އޮންލައިންކޮންނާއި ބަސްތެރެއިން ކަރުދާސް ޓިކެޓުގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން އާރުޓީއެލްގެ ވެބްސައިޓާއި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔުއާރު ޓިކެޓް ނެގޭއިރު މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އީއެމްވީ ކާޑު ބޭނުން ކުރެވޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ. މި ޚިދުމަތާއެކު ވިސާ، އެމެކްސް އަދި މާސްޓަކާޑު ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކާޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޓިކެޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ