ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 11:47
އާދަމް އާޒިމް
އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީ
އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ބަޔަކު ރާއްޖޭން ބޭރުން ވެސް ނުގެނެވޭނެ: އާޒިމް
 
ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވަގުތަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށްވުރެ އަވަހަށް ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ބަޔަކު ރާއްޖޭން ބޭރުން ވެސް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ވިސްނުންފުޅާއެއްގޮތަށް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ހޯދައިދެއްވުން ކަމަށާއި އެމްޓީސީސީގައި މިއަދު އެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ނަމަ އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ބިން ހިއްކުމާއެކު 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމުގެ ގާބިލުކަން އެ ކުންފުނީގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑެތި ބަނދަރުތަކުގެ މަސައްކަތް ވެސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ނަމަ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ހަވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކަމަށް ގާބިލު މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުންޏަށްވުރެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ބަޔަކު ރާއްޖޭން ވެސް އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުން ވެސް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ މިއަދުގެ ކެޕޭސިޓީގައި، މޭން ޕަވަރ ކެޕޭސިޓީގައި ވެސް އަދި މެޝިނަރީ ކެޕޭސިޓީގައި ވެސް މިހިރީ ދުނިޔެއިން ވެސް ލިބޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެހި. ދުނިޔެއިން ވެސް ކިޔެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ކިޔަވައިގެން ތިބި ކުދިން މިތިބީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މެނޭޖްމަންޓު ޓީމަކީ ވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް މެނޭޖްމަންޓު ޓީމު ރާއްޖޭގައި މިއަދު އޮތް. އެެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އަސްލުގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ ވަކި އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ބަޔަކު ރާއްޖޭން ބޭރުން ވެސް ގެނެވޭނެ ކަމަކަށް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން މިހާރު މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށަނީ އެ މަޝްރޫއަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހަމަކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން މަސައްކަތުގެ މެދުތެރެއިން އިކުއިޕްމަންޓުތައް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ސައިޓެއްގައި ވެސް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި އިކުއިޕްމަންޓުތައް ހަމައަށް ހުންނާނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން އެ ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ރައްޔިތުން އެ ކުންފުންޏަށް އިތުބާރު ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

80 ރަށުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން ދާއިރު ހުރިހާ ތަނެއްގައި ރަނގަޅަށް މީހުން ތިބޭނެ. ހުރިހާ ތަނެއްގައި ރަނގަޅު އިކުއިޕްމަންޓް ހުންނާނެ. އެހެންމަ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެމްޓީސީސީއަށް އިތުބާރު ކުރަން ފެށީ މިގޮތަށް މިކަން ކުރަން ފެށީމަ. އެއްވެސް ރަށެއްގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ މިއަދު އެމްޓީސީސީން މަސައްކަތެެއްގައި ގޮއްސިއްޔާ އެ މަސައްކަތް ނުނިންމާނެ ކަމަކަށް. އަދި ގަޑިއަށް ނިންމާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އޮވޭ
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުންޏަށް މިއަދު ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންގެ އެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ