ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:38
ހޯރަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފެށުން
ހޯރަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން ފެށުން
ޙުސައިން މަޚްތޫމް
ހޯރަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުން
ހޯރަފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 5303 މީޓަރުގެ 11 މަގު، ތާރުއަޅައިގެން ތަރައްގީކުރެވޭނެ
 
މިއީ 71.90 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ހޯރަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމެވެ. ހޯރަފުށީ 11 މަގެއްގައި ތާރު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އަސްލަމްގެ އިތުރުން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީންގެ އިތުރުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ސަލީމާއި، އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމްގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ހޯރަފުށީގެ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕުލޭނިންގ ހައުސިންގ، އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއެކެވެ. މިއީ 71.90 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement

އެމްޓީސީސީން ހާމަކުރާގޮތުގައި، މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 5303 މީޓަރުގެ 11 މަގު ތާރުއަޅައިގެން ތަރައްގީކުރެވޭނެއެވެ. އަދި 25،909 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމާއި، 25،909 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އޭބީސީ ފަށަލަ އެޅުމާއި، 11،113.80 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ފުޓްޕާތު ހެދުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި ނިޝާން ހަރުކުރުމާއި، ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 470 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސް ނިމި ހަނީމޫން ޕީރިއަޑް ނިމުނު އިރުގައި ވަރިފަށަށް އަރައިފި - ސައްލެ
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ކުރީ ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ބަންކަރިން ހިދުމަތް ޖުލައިގައި ފެށޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި
ބިލް ދެ ފަހަރަށް ފާސްކުރުމުން ވެސް އިންތިޚާބު ފަސްނުކުރާނަމަ ދެން ޖެހޭނީ އީސީގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަން - ސަލީމް
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ