ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 05:12
ދަރަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ގާއިމުކުރި އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ދަރަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ގާއިމުކުރި އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ދަރަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު
ދަރަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ގާއިމުކުރި އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓު ހުޅުވައިފި
 
މިއީ އިންޑިއާގެ އެހީއާއެކު ހުޅުވި ޔުނިޓެއް

ބ. ދަރަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ގާއިމު ކުރި އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓު ހުޅުވައިފިއެވެ.

ބުުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޔުނިޓު ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އާއި އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުނޫ މަހާވަރު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ އަވަސް ފަރުވާ ދޭ ޔުނިޓުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނާނީ ހަމައެކަނި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި އެކަނި ދެކިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ޖިންސީ އަނިޔާއާ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތައް ވެސް އެ ޔުނިޓުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނާނެކަން ދަންނަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތެއް ދޭއިރު ބަލަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ ދަރަވަންދޫގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒަކީ އެ ސަރަހައްދުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކުން އާއްމުކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާތަނަކަށް ވެފައި، އަވަސްފަރުވާގެ ޒަމާނީ ވަސީލަތެއް ޤާއިމުވެފައިވުމަކީ، އެ ރަށާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން، އެ ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުވެރިންނަށް ވެސް، ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ އަވަސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ގާތުން ލިބިގެންދާނެ ތަނަކަށް އެ ޔުނިޓު ވެގެންދާނެ ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމަރޖެންސީކޮށް، ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން މަރުކަޒަށް ވައިގެމަގުން ގެންދިއުމަށް، މި ބަނދަރަށް ގެނެވޭމީހާ، ފްލައިޓަށް އެރުވެންދެން ބާއްވާފަ އޮންނަ ވަގުތަކީ މި ދެންނެވިފަދަ ނާޒުކު ވަގުތެއް. ވީމާ މި ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިނަމަވެސް، މި ޚިދުމަތަކީ، މިތާނގައި ކޮންމެހެންވެސް ޤާއިމު ކުރަންޖެހޭ، "ސްޓްރެޓެޖިކް" އަދި "ކްރިޓިކަލް" ޚިދުމަތެއް.
ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް

ދަރަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ގާއިމުކުރި އަވަސްފަރުވާދޭ ޔުނިޓަކީ، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގާއިމުކުރި ޔުނިޓެކެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ގާތްގަނޑަކަށް 7.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު ނަސީމް ވަނީ އެ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވެދެއްވި ދީލަތި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުމަށް މި ސަރުކާރުން ފެށި ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލެއް އެންމެބޮޑަށް ފެނިގެންދާނެ އެއް ދާއިރާއަކީ، ސިއްޙީ ދާއިރާކަން ނަސީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް