ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:10
ދަށު ފަންތީގެ މީހުންނަށްވެސް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ގޮވާލައި އިންޑިޔާގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
ދަށު ފަންތީގެ މީހުންނަށްވެސް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ގޮވާލައި އިންޑިޔާގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
އަލްޖަޒީރާ
އިންޑިޔާގައި ކިޔަވާ ކުއްޖަކު މަރުވުން
ޓީޗަރަކު އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެ
 
ދަލިތު ދަރިކޮޅަކީ އިންޑިޔާގައި އެންމެ ދަށް ފަންތީގެ މީހުންގެ ގޮތުގައި ބަލާ މީހުން

އިންޑިޔާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގައި ޓީޗަރަކު އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން, 15 އަހަރުގެ ކިޔަވާކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މި ކުއްޖާއަކީ އިންޑިޔާގައި ދަރަޖަ ބެހިފައި އޮންނަގޮތުން އެންމެ ދަށު ދަރަޖަކަމަށް ބެލެވޭ "ދަލިތު" ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެއްކަމަށްވެއެވެ. ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށްނެވެ. އެއާއެކު ޓީޗަރުވަނީ ފިލާފައި ކަމަށާއި ފުލުހުން މިހާރު އޭނާ ހޯދަމުންދާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

ނިކިލް ދޯރޭ ނަމަކަށްކިޔާ މި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފުލުހަށް ހާދިސާ ރިޕޯޓްކުރަމުން ބުނިގޮތުގައި، މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހިނގި ހާދިސާގައި އޭނާ ގައިގައި ޓީޗަރު ތަޅާފައިވަނީ އިމްތިހާނެއްގައި "ސޯޝަލް" މިލަފްޒުގެ ސްޕެލިންގ ނުބައިކޮށް ކިއުމުންނެވެ. ދަނޑިބުރިއަކުން ފުރަތަމަ ތެޅުމަށްފަހު ހޭނެތި ބިންމައްޗަށް ވެއްޓެންދެން ފައިންވެސް ތެޅިކަމަށް ބައްޕަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާދިސާއަށްފަހު ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮން ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު އިންޑިޔާގެ މިހިސާބުގައި ވަނީ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރުމުގެ ގަދަފަދަ އޮއިވަރެއް ފެށިފައެވެ.

އިންޑިޔާގައި ދަލިތު ކޮމިއުނިޓީއަކީ އެންމެ ދަށް ފަންތީގެ މީހުންގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ބެލެމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އަދި އެމީހުންނަށް އިހާނެތިކޮން ހިތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް އަންނަނީ ގަބޫލުކުރަމުންނެވެ. އެމީހުންނަށް މީގެ ކުރިން ދީފައިވާ ނަމަކީވެސް "އަންޓަޗަބަލްސް"އެވެ. މާނައަކީ "ބީހެންވެސް އެކަށީގެންނުވާ" އެވެ.

މި ކުއްޖާގެ މަރާގުޅިގެން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު އަންދާ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ޓީޗަރު ހޯދައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި ދަލިތުންގެ ފުރާނައަކީވެސް ހުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެއްކަމަށާއި، އަދި ދަލިތުންނަށްވެސް ސަރުކާރުން ހިމާޔަތާއި އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ގޮވައި ދަނީ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
5%
3%
63%
8%
10%
13%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ގުޅޭގޮތުން މޮރިޝަސްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިނުވޭ
ޣައްޒާގައި ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނިވަލުގައި ހުންނަވައިގެން ސީސީއަށް 3 ވަނަ ދަޢުރެއް ލިބިވަޑައިގެންފާނެބާ؟
އިންޑިޔާގެ ސްޕައިޑަރމޭން، ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
މަޖިލީހުގައި ސުވާލު ކޮށްދޭނެ ކަމަށްބުނެ ރިޝްވަތުނަގާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު މެމްބަރަކު ވަކިކޮށްފި
ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ޢާއިލާއަކުން ވާ ޤުރުބާނީ: ފާޚާނާކޮށްލަންވެސް 1 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގަންޖެހޭ!
ރައީސް މުއިއްޒު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ކެބިނެޓުގައި އިންނަވައިގެން ގެނައި ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހޯދަންޖެހުމުން އެ އުޅުއްވަނީ ނުފެނިގެން - ޝަހީމް
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތް ސާބިތުނުކޮށްނުދެވޭނެމަ ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަންޖެހޭ - ޝަހީމް
އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމުގެ އެއްބަސްވުން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް