ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 09:41
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
އެމްޕީއެލް
ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް
އޮގަސްޓް މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް 391 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
އެކްސްޕޯޓް 53 އިންސައްތަ ދަށްވި
 
އިމްޕޯޓް ވަނީ 48 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި
 
މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 36 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް 391 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އިން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 36 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ މަހު 391 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނީ 288 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފާއިތުވި އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގު 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 48 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މި އަދަދުވަނީ 4.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އޮމާން އާއި އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އާއި ޔޫއޭއީ އަދި ސިންގަޕޫރުންނެވެ. އޮމާން އިން 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑިއާ އިން 722 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޗައިނާ އިން 510 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު ޔޫއޭއީ އިން 466 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އަދި ސިންގަޕޫރުން 402 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ކުރި މުދަލުގެ އަދަދު އިތުރު ނަމަވެސް މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރި މުދާ ވަނީ 53 އިންސައްތަ މަދުވެފައެވެ. އެގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 247 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރިއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެކްސްޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 115 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި 25.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް