ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2017 | އަންގާރަ 07:54
ޕްެރިންސް ވިލިއަމް ގްރެންފެލް ވިކްޓިމް ފާތިމާ ޖެފްރީގެ ގައިގައި ބައްދާލައްވަނީ
ޕްެރިންސް ވިލިއަމް ގްރެންފެލް ވިކްޓިމް ފާތިމާ ޖެފްރީގެ ގައިގައި ބައްދާލައްވަނީ
ގޫގުލް
ޕްރިންސް ވިލިއަމް
ރޯޔަލް ޕްރޮޓޮކޯލް މުގުރާލައްވައި، ޕްރިންސް ވިލިއަމް މަންމާފުޅު ޑަޔާނާ ފަދަ ބޭފުޅަކަށް!
 
ޝާހީ ޕްރޮޓޮކޯލް މުގުރާލިނަމަވެސް ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ މި އަމަލުފުޅު އެންމެނަށްވެސް ވަރަށް ކަމުދިޔަ
 
ޝާހީ އާއިލާގެ މި ޒިޔާތަރުގެ ސަބަބުން އެ އާއިލާތަކަށް ކުޑަނަމަވެސް އުފަލެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމަށް އެ ފާރާތްތަކުން ބުނޭ
 
އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާއިން މި ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލާ

ފަހުގެ ތާރީހުގައި އިނގެރޭސިވިލާތުގައި ހިގައިދިޔަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހާދިސާއަކީ،  ގްރެންފެލް ޓަވަރު އަނދާ އަޅިއަށްވި ހާދިސާއެވެ. މި ބިރުވެރި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 58 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާއިރު، އެތަށް ބަޔަކު ވަނީ ވީ ނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައެވެ.

ހާދިސާގައި މަރުވެ ދިޔަ އަދި ގެއްލުނު ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ފަރާތުން ސިދާ ރާނީ އެލިޒަބަތު 2 އަދި އެކަމަނާގެ މާމަ ދަރިކަލުން، އަދި ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާގެ ދޮށީދަރިކަލުން ޕްރިންސް ވިލިއަމް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހިތާމައިން ފޯވެފައިވާ އާއިލާތަކާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާއިން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ ކުރިން އެންގުމަކާއި ނުލައެވެ. އަދި ޝާހީ އާއިލާގެ މި ޒިޔާރަތުގެ ސަބަބުން އެ އާއިލާތަކަށް ކުޑަ ނަމަވެސް އުފަލެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށް އެ ފާރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މަރުވެދިޔަ މީހުންނާއި ގެއްލުނު ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކާއި ޕްރިންސް ވިލިއަމް ބައްދަލުކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު ފެނިގެން ދިޔައީ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ.

ގްރެންފެލް ޓަވަރުގެ ފްލެޓެއްގައި ތާށިވި ފިރިމީހާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގި އަދިވެސް ޚަބަރެއް ނުވާތީ ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައި ހުރި ފާތިމާ ޖެފްރީގެ ވާހަކަތައް އަޑުއައްސަވައި ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ ލޯފުޅު ކަރުނައިން ފުރުނެވެ. ސަލާމަކުން ނިންމަވާލެއްވީކީ ނޫނެވެ. އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ޕްރޮޓޮކޯލް މުގުރާލައްވައި، އެ އަންހެން މީހާ ގާތްކޮށްލައްވާ ބައްދަވާލައްވައި ފިރުމައިލެއްވިއެވެ. މިފަދަ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައި ހަމައެކަނި ސަލާމަކުން ނިންމަވާ ލެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާ އެކު މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން މުހިއްމުކަމަށް ދެކިވަޑައިގަތީއެވެ.

މި މަންޒަރު ފޮޓޯ ނަގަމުން ދިޔަ މީޑިއާތަކަށް ވެސް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ. އަދި އާއްމުންގެ ލޯތަށް އެދިމާއަށް އަމާޒުވިއެވެ.

ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ މި ހަރަކާތާއެކު އެތަށް ބަޔަކު އެމަނިކުފާނު ސިފަކުރީ މަންމާފުޅު ފަދަ އޯގާތެރި ހިތްޕުޅެއްގެ ވެރިއެއް ގޮތުގައެވެ. އަދި ހިތްތިރި، އިންސާނިއްޔަތުކަން ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ ކާކު. އަހަރުމެންގެ ރާނީއާއި، އަހަރެމެންގެ މުސްތަގުބަލްގެ ރަސްގެފާނު އައިސް އަހަރެމެންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި. ތަސައްލީއެއް ލިބިއްޖެ،" މި ހާދިސާގައި ފިރިމީހާ ގެއްލިފައިވާ ފާތިމާ ޖެފްރީ ބުންޏެވެ.

މި މަންޒަރު ފެނުނު މީހުންނާއި، ފޮޓޯ ފެނުނު އެންމެން ވެސް ބުނަމުން ދިޔައީ މިއީ އެމީހުގެ މުސްތަގުބަލުގެ ރަސްގެފާނުގެ ފަރާތުން ފެންނަން އެދިގެންތިބި އޯގާތެރިކަން ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ މަގްބޫލްކަމާއި ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ މަންމާފުޅު ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާއަކީވެސް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގައި ނަމޫނާ އަމީރާއެކެވެ. ޕްރިންސެސް ޑަޔާނާއަކީވެސް ހިތްތިރި ކަމުގެ މިސާލެކެވެ. އަދި އެކި ފަހަރުމަތިން ޝާހީ އުސޫލުތައް މުގުރާލެއްވިއެވެ. ހަނގުރާމަތަކުގައި އަނިޔާވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ގައިގައި އަތްޕުޅު ބީއްސަވާ ހައްދަވާއިރު ދުވަހަކުވެސް އަންގިޖޯޑުކޮޅެއް ތުރުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝާހީ އާއިލާގެ ޕްރޮޓޮކޯލްއާ ޚިލާފަށް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ނިކަމެތި މީހުންނާއެކު އެކަމަނާ ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ. ނަތީޖާއަކީ މުޅި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އަމީރާއަކަށް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާވަރަށް ތާއީދާއި ލޯބި އެކަމަނާ ހޯއްދެވުމެވެ. އެކަމަނާ އަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް ހިތްތަކުގެ އަމީރާއެވެ.

 

 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް