ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 07:06
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން އޮފިސަރު
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން އޮފިސަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޒުވާނުންގެ އިނާމް
ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ކުރިމަތިލާން: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
 
މިއަހަރު 18 ދާއިރައަކުން އިނާމު ދޭނެ

ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންނަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ދެމުން އަންނަ އިނާމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލާން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ގައި ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ އިނާމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން އޮފިސަރު އާމިނަތު ރަަޝީދާ ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ގިނަބަޔަކު ކުރިމަތިލަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިނާމު ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ދެކި އިނާމަށް ކުރިމަތިނުލާ ތިބެދާނެ ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކުން ވެސް އިނާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އޭނާ އެދިލެއްވިއެވެ.

މި އިނާމަކީ ޒުވާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ އިނާމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާމިނަތު ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް ގިނަ ޒުވާނުން މި އިނާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަަށް ކަމަށެވެ.

ފަހަރުގައި ހީވެދާނެ ތިމަންނަ ހުށަހަޅައިގެން ތިމަންނައަށް ނުލިބިދާނެއޭ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވިސްނުމުގެ ބަދަލުގައި ތިމަންނާވެސް މަސައްކަތް ކޮށްލަން ހިނގާށޭ. ކުޑަ ހިތްވަރެއް ބޭނުންވަނީ މިއީ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތެއް.
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން އޮފިސަރު އާމިނަތު ރަަޝީދާ

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖެއިން ޒުވާނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނިންމެވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ޤައުމީ އިނާމެއް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ޒުވާނުންނަކީ ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ، ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ، ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށްދިއުމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި ޒުވާނުންނަކީ ޒުވާނުންނަށްޓައި އިސްނަގައިގެން ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަކީ ވެސް މި އިނާމު ދިނުމުގެ މަޤުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު 18 ދާއިރާއަކުން ޒުވާނުންނަށް މި އިނާމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ހުޅުވާލާ ދައިރާތައް:

 1. ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސާދު
 2. އާރޓް – ފަންނުވެރި ޒުވާނާ
 3. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން
 4. ސިއްހީ ނުރަނގަޅު އާދަތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން
 5. ކުޅިވަރަށް ޚިދުމަތްކުރުން
 6. ދަރުމަވެރިކަން
 7. ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް – ދަސްކޮށްދިނުން
 8. ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ބިނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 9. ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
 10. މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
 11. ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
 12. މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 13. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 14. ޒުވާނުންގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 15. ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 16. ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތަށް ޚިދުމަތްކުރުން
 17. ޝަހީދު ޖަވާދު އުމަރުގެ ހަނދާނީފިލާ
 18. ނޭޝަނަލް ޔޫތު ވޮލަންޓިއަރ

މި އިނާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ އެއް އިނާމަކީ ޝަހީދު ޖަވާދު އުމަރުގެ ހަނދާނީ ފިލާއެވެ. މިއީ ޖެހިފައިވާ މުސީބާތަކުން ނުވަތަ ގުދުރަތީ ކާރިސާއަކުން މީހަކު ނުވަޔަ ބަޔަކު ސަލަމާތް ކުރުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ އެދުމެއްނެތި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އެ މަސައްކަތުގެ މިންވަރަށް ބަލައި ދޭ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ދިނުމުގައި އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މަތިވެރި ރޫހުގައި ތިމާފެ ޖާނާއި މުދާ ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދެރަކަމަކުން ނުވަތަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަކުން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އިސްނަގައިގެން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އެމަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ވެސް ބަލާނެއެވެ.

މި އިނާމުތަކަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެ ހުށަހަޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ކޮށްފައި ހުންނަ ޖެހޭނެއެވެ. މި އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅޭނީ އުމުރުން 18 އަހަރާއި 36 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ.

ޒުވާނުންގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 1:00 އާ ހަމައަށެވެ. އެގޮތުން، ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:30 އިން މެންދުރު 1:30 އަށް ސޯޝަލް ސެންޓަރުންނާއި ގޫގުލް ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް