ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 17:01
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހުޅުމާލެއިން ބިން ވިއްކުން
ހުޅުމާލެއިން ވިއްކާ ގޯތި ގަތުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 5 އަދި 6 އާ ހަމައަށް
 
ހުޅުމާލެ އިން 77 ބިން ވިއްކަން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި

ހުޅުމާލެއިން ދިރިއުޅުމަށް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންތައް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން މި ބިންތައް ވިއްކާނީ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިންނެވެ. އެގޮތުން 77 ބިމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން ހުޅުވާލީ މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހުގެ 25ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެޗްޑީސީ އިން ފުރަތަމަ ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މި މަހުގެ 11 އަދި 12 ވަނަ ދުވަހަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 3 އަދި 4 އަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ. ތިންވަނަ ފަހަރަށް މި މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 5 އަދި 6 އަށެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުމާލެ އިން ބިން ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ކެޓަގަރީއަކުންނެވެ. އެއީ ބީޗް ފްރަންޓުގެ 22 ބިމާއި ބީޗް ސައިޑުގެ 55 ބިމެވެ. ބީޗް ފްރަންޓުގެ ބިންތަކަށް އެދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 އާހަމައަށެވެ. އަދި ބީޗް ސައިޑުގެ ބިންތަކަށް އެދި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 އާ ހަމައަށެވެ.

އެޗްޑީސީ އިން ހުޅުވާލައިފައިވާ މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ބީޗް ފްރަންޓްގެ ބިންތަކުގެ ބީލަން ފެށޭ އަގަކީ އަކަފޫޓެއް 6،500 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ބީޗް ސައިޑުގެ ބިންތަކުގެ ފެށޭ އަގަކީ އަަފޫޓަކަށް 5،500 ރުފިޔާއެވެ. މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައވަނީ 1095.05 އަކަފޫޓާއި 2،588.14 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ ބިންތަކެވެ.

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ވިއްކާ މި ގޯތިތަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތައް

  1. އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސަކަށް ވުން
  2. މާލެ ސަރަހައްދުން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް 600 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނެތުން، ނުވަތަ ބިމަކުން 600 އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައި ނެތުން
  3. އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލޭން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިމެއް ގަނެފައިވާ މީހަކަށް ނުވުން
  4. ބީލަމުގައި ބިމެއް ގަނެ، އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަން މައްޗަށް ބިން ބަދަލުކޮށްފައި އޮތަސް މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެ

މީގެ އިތުރުން، އެޗްޑީސީއިން ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ގޯތިތަކުގެ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 3:30 އާއި ޖެހެންދެންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޗްޑީސީއަށް ގުޅައިގެންނާއި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް