ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:39
މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް
މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް
އެމްއޭސީއެލް
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރޭޓުތައް
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރޭޓުތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ: ރާއިދު
 
ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް ފަތުރުވެރިން ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރޭ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ރޭޓުތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް މޯލްޑިވްސްް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރާއިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮތުން ފަތުރުވެރިން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަށް ދެވެނީ ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ދަތުރުތަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންއިން ވެސް ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ރޭޓުތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ރޭޓުތައް އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ދަށްކުރަންޖެހޭ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށާއި، ހޯމްސްޓޭއަށް ވެސް ފައިދާވާނީ މި ކަމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ކަމުގައި ރާއިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިހާރު ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކު (އާރްޓީއެލް)އަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ރާއިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށްވުރެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު މާ ފުރިހަމަވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ލާހިކު އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަތްފޯރާ އަގުތަކެއްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުމަކީ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
25%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް