ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 16:46
ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު
މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން
ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް އެދި 15000ށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި
 
މިހާތަނަށް 15،641 ފޯމު ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން މާލޭގައި ދިރިއުޅެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 15000ށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ލިބިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މިހާތަނަށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ 15،641 ފޯމު ހުށަހަޅާފައެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ފޯމު ލިބެމުންދަނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުންކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ހިންގާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި، ގޯތި ލިބޭނެ ގޮތްތަކާއި، ޝަރުތުތަކާއި، ލިބޭ ގޯތީގެ ސައިޒްތައް ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި; މާލޭގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން (މާލޭގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ބަލާނީ އެއްވެސް އިރެއްގައި މާލެ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ޖެހިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް)، އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވުން (އުމުރު ހަމަވެފައިވާކަމަށް ބަލާނީ ސްކީމްގެ ފޯމް ހުށަހަޅާ މުއްދަތުގެ ތާރީޚަށް)، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ބަންޑާރަ ބިމެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނަމަ އެތަނެއް މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ އަސާސީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސްކީމަކުން އެއްވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުމާއި، މާލެ ސަރަހައްދުން ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބަހައިގެން ވާރުތައިން ލިބެން އޮންނަ ބޯހިޔާވަހިކަން، މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން، އަދި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮތް ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ދީ، ނުވަތަ ދޫކޮށްލައި، ނުވަތަ ވިއްކާލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން ހިމެނެއެވެ.

މި ސްކީމުން ގޯތި ހޯދަން އެދި ވަކި ފަރުދަކަށް، ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުވެގެން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެޕްލިކެންޓްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެވެސް ޝަރުތު ހަމަވާންވާނެއެވެ. ޖޮއިންޓް އެޕްލިކެންޓުންގެ ގޮތުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅޭނީ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮންނަ ގޯތީގެ ބެހެނިވެރިންނެވެ. "ބެހެނިވެރިން" ކަމުގައި ބަލާނީ ބިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މީހުންނެވެ. އަދި އާއިލާ ކަމަށް ބަލާނީ (އިމީޑިއަޓް ފެމިލީ) މަންމަ، ބައްޕަ އަދި ދަރިންނެވެ.

ބިންވެރިޔާ ސްކީމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާ ބިމާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ; އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮންނަ ބިމުން އެމީހާ ދޫކޮށްލާ ބައި ލިބުން، ބިން ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިންނަށް ލިބުން، ނުވަތަ ބިން ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ބެހެނިވެރިން ދޫކޮށްލުމުން އެބިން، ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތަށް ލިބުން. އަދި ތިމާގެ ނަމުގައި އެކަނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮންނަ ބިން ދޫކޮށްލުމުން އެ ބިން ލިބޭނީ ސްކީމް ހިންގާ ފަރާތަށެވެ.

Advertisement

ބަންޑާރަ ގޯއްޗަކުން ބިމުން ބަހައިގެން ލިބެން އޮންނަ ބައި ދޫކޮށްލުމުން އެބައި ލިބޭނީ އެ ބިމުގެ ދެންތިބި ވާރިސުންނަށެވެ.

ގޯތި ލިބޭ ފަރާތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް، އެކިއެކި ކެޓަގަރީތަކަށް ފޯމުތައް ބަހާލެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބެއްނޫނެވެ.

ގޯތި ދިނުމުގައި ބަލާނީ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އާމްދަނީ އަދި އާއިލާގެ ހާލަތަށެވެ.

ގޯތި ލިބޭނެ ބޮޑުމިން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތަކީ، ކޮންމެ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ލިބޭނެ ގޯތީގެ އެންމެ ކުޑަ ސައިޒަކީ 1250 އަކަފޫޓެވެ. އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އެޕްލިކޭޝަން ލާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް 400 އަކަފޫޓު ގޯތީގެ ބޮޑުމިނަށް އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ. 7 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޮއިންޓް އެޕްލިކޭޝަންގައި ބައިވެރިވާނަމަ، އެ އެޕްލިކޭޝަނަށް ލިބޭނީ ޖުމްލަ 4000 އަކަފޫޓެވެ.

މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދެވޭނީ މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވެފައިވާތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ ނުވަތަ މެދުނުކެނޑި މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާތާ 15 އަހަރުވެފައިވާ، 18 އަހަރުން މަތީގެ ދިވެހިންނަށެވެ.

ގެދޮރުވެރިން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ 4000 ފްލެޓަށާއި 3000 ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމަށެވެ. މީގެތެރެއިން 1000 ގޯއްޗާއި 4000 ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލެއިންނެވެ. ބާކީ 2000 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގުޅިފަޅުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 23:34
ާއަލީ
ސަރުތު ހަމަަވާ މީހުނަތޯ ނުވަތަ މިހާރު ވެސް ބިމާ ފުލެޓް ލިބިފަ ތިބިމީހުނައް އިތުރައް ތަނެއް ދެއްވަންތޯ ތިއުޅުއްވަނީ މިހާރު ފުލެޓް މިސަރުކާރުގާ ދީފަހުރީ ސަރުތު ހަމަވާ މީހުނައްތޯ
11 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 09:52
ޙަބީބާ.
މިއޮތީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަ ރައިސް އައް ދެވަނަދައުރު ކަށަވަރު ކޮއްދޭނެ ބޮޑު ލަސްކަރެއް މީގަ ބަލަންވީ ބޮޑައް ސަރުކާރާ ދެކޮޅައް އެހެންޕާޓީ ތަކުގަ ތިބިމީހުންގެ ވޯޓު ހޯދޭނެ ގޮތެއް އެމީހުންނައް ގޯތި ފުލެޓުދީގެން ލޯބިހޯދަންވީ އަދިގޯތިދޭއިރު ހިޔާފުލެޓު ތިބިމީހުން އަތުން އެތަންތަން އަތުލާފަ ގޯތިދީފަ ޔާމިނުގެ ފިކުރުން ދުރުކުރުވެތޯ އަދި މާލޭ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކައް ގޯތިދޭންވީ އެހާރުން އަބަދުގެ އަބަދައް އެރައްޔިތުން އިބޫ ފަހަތުން ނުފިލާނެ