ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:41
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް
ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި ޚަރަދު 440 މިލިއަނުން މައްޗަށް
 
ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައިވެސް މަތީ ތައުލީމުގެ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް މަޑުޖައްސާފައެއް ނުވޭ
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް 48 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ

ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 440 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ބައިވެރިންގެ ސެންޑް އޮފް ސެރެމަނީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތަހުޒީބުވެފައިވާ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެކި ދާއިރާތަކުން ސްކޮލަރޝިޕްތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކާ ސަރުކާރުން މިންނެތް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިފަދަ އެކި ދާއިރާތަކުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕްތައް ހޯދައިދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ކުރި ޚަރަދު 440 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަހަރު އެކަނިވެސް 48 މިލިއަން ރުފިޔާ މިކަމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއްގެ ތެރެއިންވެސް މިކަމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާފައިވަނީ ގައުމު އާރާސްތުވެ ކުޔރިއަރައިގެން ދާނީ ގައުމުތަކުގައި ހުނަރުވެރި ފަންނީ ޒުވާނުންތަކެއް ތިބެގެން ކަމުގައި ވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްވަރުވެސް ސަރުކާރުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެކުލަވާލި އެއްވެސް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބުރުލެއް ނާރާ ކުރިއަށްގެންދެވުނު. ބައެއް މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްކޯޕް ހަނިކުރެވުނު. އެހެންނަމަވެސް މީހުން ބިނާކުރުމަށް އެކުލަވާލި އެއްވެސް މަޝްރޫއަކަށް ހަނިކަމެއް ނުގެނެވޭ.
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހަންގޭރީގައި ތިބެގެން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އެންޑް ޓްރޭޑް އޮފް ހަންގޭރީއާ ދެމެދު 8 ނޮވެމްބަރ 2021ގައި ސޮއިކުރެވުނު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންއެއްގެ ދަށުން، "ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް ސްކޮލާރޝިޕް" 13 ދިވެހި ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެ ދަރިވަރުންނަށް ކޯހުގެ ފީއާއި، އެކޮމޮޑޭޝަނާއި، ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް، އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޓައިޕެންޑެއް، ކިޔެވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭނެއެވެ. މިއީ 5 އަހަރަށް ބަހާލައިގެން، 75 ސްކޮލާރޝިޕް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 15 ދަރިވަރަކަށް މި ސްކޮލާރޝިޕް ދެވިގެންދާނެއެވެ.

މި ސްކޮލާރޝިޕްތަކަށް 14 ޑިސެމްބަރު 2021ގައި 15 ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެއީ 6 ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ، 7 މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އަދި 2 ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ ސްކޮލާރޝިޕެވެ. މި ސްކޮލާރޝިޕްތަކަށް އެދި 48 ދަރިވަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން 15 ޖާގައަށް، ސްޓައިޕެންޑިއަމް ހަންގޭރިކަމް އިން އެދުނުގޮތަށް 15 ދަރިވަރުން ނޮމިނޭޓްކޮށް، ހަންގޭރީގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދަރިވަރުންގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހަދަން ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ކޮލިފައިވީ 13 ދަރިވަރުން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ލިބިފައި ތިބި ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ހިލޭ ޑިގްރީ ސްކީމުގެ ދަށުން ކިޔަވަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 15،000 އަށް އަރާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހިލޭ ދެއްވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް ޞާލިޙުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވައުދެފުޅެކެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ޑިގްރީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރަމުންގޮސް 2023ގެ ނިޔަލަށް 5000ށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ހިލޭ ޑިގްރީ ހަދައިގެން، ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ނުކުންނާނެކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން 2000 ކުދިން ޑިގްރީ ހަދައިގެން ގައުމީ ޚިދުމަތަށް ނުކުންނާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް