ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 05:33
ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ނޮޅިވަރަންފަރަށް
ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ނޮޅިވަރަންފަރަށް
ދިރާގު
ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް
ޚާއްސަ އޮފަރ ތަކަކާއެކު ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަރނެޓް އަދި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ނޮޅިވަރަންފަރަށް
 
ފައިބަރ އަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ރައުޓަރ ނުވަތަ އޯއެންޓީ ހިލޭ ލިބޭ
 
ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްއަށް އެޕްލައި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފައިބަރ ގުޅައިދިނުން ހިލޭ

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ދަށުން ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

މި ދެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފައިވަނީ ނޮޅިވަރަންފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ އޮފަރތަކަކާއި އެކުގައެވެ. އެގޮތުން، ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖަށް އެޕްލައި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ފައިބަރ ގުޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން ފައިބަރ އަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ރައުޓަރ ނުވަތަ އޯއެންޓީވެސް ހިލޭ ލިބެއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މި އޮފަރ ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި ދިރާގު ޓީވީ ގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް މުޅިން ހިލޭ ގުޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން، ޖޯއިބޮކްސް މުޅިން ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު ޓީވީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް އެއް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ދަށުން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީގެ 85 އިންސައްތައަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު މީގެ ތެރޭގައި 93 ރަށެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޗެނަލް ހިމެނޭ ދިރާގު ޓީވީ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ އައިޕީޓީވީގެ ޚިދުމަތެވެ. ކޮންޓެންޓް، ކޮލިޓީ އަދި އަގުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ދިރާގުން ވަނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 84 އިންސައްތަ ރަށަކަށް ދިރާގުޓީވީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް