ކ. މާލެ
|
28 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 16:14
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިނޭ ކްވަޓްރާއާއި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިނޭ ކްވަޓްރާއާއި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
އދ.ގައި މިހާރު ހުރި އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ޝާހިދުގެ ތަރުޖަމާނު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހާއި ހޯމަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ޝާހިދު ހުންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި މިއީ އދ.ގައި މިހާރު ހުރި އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާގެ އިސް އޮފިޝަލުން ވަނީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިނޭ ކްވަޓްރާއާ ވަނީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމުން އެކަމަށް ވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ރާއްޖެއާ އިންޑިއާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އިތުރުން އިންޑިއާގެ ހުންނަ އދ.ގެ ރެސިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ޝޮންބީ ޝާޕް ވަނީ މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެޓީމުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ޝާހިދުގެ ދަތުރުގައި އިންޑިއާގެ ނައިބު ރައީސް ޖަގްދީޕް ދަންޚަރް ބައްދަލުކުރައްވައި އދ.ގައި އިންޑިއާގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އޮފީހުން ތިން ބޭފުންނާއެކު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް ޚަރަދުކުރަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އޮފީހުން ހިންގާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކުވައިތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ތަޖިކިސްތާނަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުންނެވެ.

ޝާހިދު، އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރި އެއް އަހަރުގެ ދައުރު އަންނަ މަހު ނިމޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް