ކ. މާލެ
|
19 އޯގަސްޓް 2022 | ހުކުރު 13:59
ނިއުޒިލަންޑްގައި ފެންބޮޑުވުން
ނިއުޒިލަންޑްގައި ފެންބޮޑުވުން
ދި ގާޑިއަން
ނިއުޒިލަންޑްގައި ފެން ބޮޑުވުން
ނިއުޒިލަންޑްގެ ސައުތު އައިލަންޑްއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވެއްޖެ
ނިއުޒިލަންޑްއަށް ދެ ދުވަސް ތެރޭ 300 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވޭ

ނިއުޒިލަންޑްގެ ސައުތު އައިލަންޑްއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބޮޑު ބައެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނާއި ހަމަޔަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ސައުތު އައިލަންޑްގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް 300 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވެއެވެ. ސައުތު އައިލަންޑްގެ ނެލްސަން ސިޓީއަށް އެކަނިވެސް އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރެއްހާއިރުން ފެށިގެން 106 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައިވެއެވެ. މުޅި އޮގަސްޓް މަހުވެސް އެހިސާބަށް ވެހިފައިވަނީ 80 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ކަމަށް ރިކޯޑްތަކުން ދައްކައެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ނިއުޒިލަންޑްގެ އިމަރޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް މިނިސްޓަރު ކީރަން މެކް އެނަލްޓީ ވަނީ އެހިސާބަށް ދަތުރު ކުރައްވާ މެޔަރު މެދުވެރިވެގެން ހިންގާ އެހީގެ ފަންޑަށް ދެލައްކަ ޑޮލަރު ފުރަތަމަ އެހީ އެއްގެ ގޮތުން ދޫކުރައްވާފައެވެ.

ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ނެލްސަން ސިޓީގެ 230 އެއްހާ ގެއިން މިހާރު ވަނީ މީހުން ނެރެ އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ފެންބޮޑުވެ ކިސަޑު ހެދުމުގެ ސަބަބުން އާންމު އެތައް ޚިދުމަތެއް ބަންދުކުރަން ޖެހިފައިވާ އިރު، ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުވެސް އިތުރަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުން ލަފާކުރާ ފަރާތްކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނެލްސަން ސިޓީގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ހެދުނާއި ހަމަޔަށް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް، ޖަންކްޝަންތައް ފުރި ބަންޑުންވަމުން ދިއުމާ އެކު އެކަމުގެ ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް