ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 09:55
ޗައިނާގެ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހާއްސަ މަނަވަރު ޔުއާންގް ވާންގް 5
ޗައިނާގެ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހާއްސަ މަނަވަރު ޔުއާންގް ވާންގް 5
ދި ހިންދޫ
ޗައިނާގެ މަނަވަރު ލަންކާއަށް ދިއުން
އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު ވެސް ޗައިނާގެ މަނަވަރު ލަންކާއަށް ގޮސްފި
 
ޗައިނާގެ މަނަވަރު ލަންކާގައި ބަނދަރުކުރުމަށް އެގައުމުން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
މިމަނަވަރު ލަންކާގެ ބަނދަރުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 16ން 22ށް
 
ޗައިނާގެ މަނަވަރު ލަންކާގައި ބަނދަރުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އޮގަސްޓް 5 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމަށް ލަންކާއިން އެންގި
 
ޗައިނާގެ ޔުއާން ވޭންގް 5 ހަމްބަންޓޯޓާގައި ބަނދަރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އޮގަސްޓް 11ން 16ށް

އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކުވެސް ޗައިނާގެ ރީސަރޗް މަނަވަރު 'ޔުއާން ވޭންގް 5' ލަންކާގައި ބަނދަރުކޮށްފިއެވެ.

ޔުއާން ވޭންގް 5 ލަންކާގެ ހަމްބަންޓޯޓާގެ ބަނދަރަށް ކައިރިކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ޗައިނާގެ މަނަވަރު ލަންކާގައި ބަނދަރުކުރުމަށް އެގައުމުން ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. މިމަނަވަރު ލަންކާގެ ބަނދަރުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 16ން 22ށެވެ.

ޗައިނާގެ މަނަވަރެއް އިންޑިއާ ކަނޑުގައި، އިންޑިއާއާ އެހާ ގާތު ބަނދުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިދިޔަ މަހު އިންޑިއާއިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށާފައެވެ. މިއީ އެގައުމުގެ ސަލާމަތީ ވަރަށް ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހިމޭނޭ ކަމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރު އެސް. ޖައިޝަންކަރް، ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަލީ ސަބްރީ އަރިހު ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ދެގައުމުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ދެމެދު މިމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވަނީ މިމަހުގެ ކުރީ ކޮޅު ދެބޭފުޅުންވެސް ކެމްބޯޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިމަޝްވަރާތަކަށްފަހު ލަންކާއިން ވަނީ އިތުރު މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ޗައިނާގެ މަނަވަރު ލަންކާގައި ބަނދަރުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އޮގަސްޓް 5 ވަނަ ދުވަހު އެގައުމަށް އަންގާފައެވެ. ޗައިނާގެ ޔުއާން ވޭންގް 5 ހަމްބަންޓޯޓާގައި ބަނދަރުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އޮގަސްޓް 11ން 16ށެވެ.

މިގޮތަށް މަނަވަރު ބަނދަރުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ޗައިނާއަށް އެންގި ސަބަބެެއް ލަންކާ ސަރުކާރުން ސީދާ ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔުއާން ވޭންގް 5 އަކީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ހާއްސަ ބޯޓެއް ނަމަވެސް ޗައިނާގެ ޖާސޫސީ މަސައްކަތް ވެސް އެ ބޯޓުން ކުރާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންޑިއާއިން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާއިން ލަންކާގައި ބިނާކޮށް، ހިންގަމުންދާ ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަަރު އަަސްކަރީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފާނެތީ އިންޑިއާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއެވެ. ޖުމްލަ 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްގެން އެޅި އެ ބަނދަރަކީ އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕާ ދެމެދުގަައިވާ މައި ޝިޕިން ރޫޓް ކަައިރީގައި އޮންނަ ބަނދަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް