ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 20:31
ޓައިވާންގެ ރައީސް ސައި އިންގވެން
ޓައިވާންގެ ރައީސް ސައި އިންގވެން
އޭއެފްޕީ
ޗައިނާ-ޓައިވާން
އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް މަޑުޖެހުނަސް ޗައިނާގެ ނުރައްކާ ކުޑައެއްނުވޭ: ޓައިވާން
 
ޗައިނާގެ ފަރާތުން އެގައުމަށް އޮތް ނުރައްކާ ކުޑަނުވާކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓައިވާންގެ ރައީސް ސައި އިންގވެން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީން ހަރަކާތްތަކަށް މަޑުޖެހުމަށް އައިނަމަވެސް އެގައުމަށް ޗައިނާގެ ނުރައްކާ ކުޑަނުވާކަމަށް ޓައިވާނުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓައިވާންގެ ރައީސް ސައި އިންގވެން ވަނީ، ޗައިނާއިން ޓައިވާން ކައިރީގައި ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް މަޑުމަޑުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނަ މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔަނަމަވެސް، ޗައިނާގެ ފަރާތުން އެގައުމަށް އޮތް ނުރައްކާ ކުޑަނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ސްޕީކަރ ނެންސީ ޕެލޯސީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއެކު، ޗައިނާއިން ވަނީ ޓައިވާނާ ކައިރީގައި އެގައުމުން ހިންގާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މި ތަމްރީންތަކުގެ ތެރޭގައި ބެލެސްޓިކް މިސައިލް ލޯންޗުކުރުމާއި ލައިވް ވަޒަން ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ، އެއްގަމާއި ވައިގެ އަދި ކަނޑުމަތީގެ އުޅަނދުތައް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޓައިވާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޖޯސެފް ވޫ ވަނީ އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ސްޕީކަރ، ނެންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ފަށައިގެން އުޅޭ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކަކީ، އެގައުމުން ޓައިވާނަށް އަރައި ޓައިވާން ހިފުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވޫ ވަނީ ޗައިނާއިން އެގައުމަށް އަރައި އެގައުމު ހިފަން ގަސްދުކުރާ ދުވަހެއް ނޭނގުނު ނަމަވެސް، ޗައިނާއިން މިހާރު ކުރަމުން އެ ދާ މަސައްކަތްތަކަށް ޓައިވާނުން ޖެހިލުންނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާއިން މިހާރު ބޮޑެތި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވޫ ވަނީ، އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިސައިލް ހަމަލާތަކާއި ސައިބަރ ހަމަލާތަކުގެ އިތުރުން، ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި އިގުތިސާދީގޮތުން ޓައިވާނަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިހާރު ޗައިނާއިން ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ނިންމުމަށްފަހު ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ދިގު މުއްދަތުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ވޫ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން ގެންގުޅޭ ޖިއޯ ސްޓްރެޓީޖިކް އަމާޒުތައް ޓައިވާނުން ބޭރަށް މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރުމަށް އެގައުމުން ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމުގެ ހެތްކެއް ކަމަށާއި، މިއީ ޓައިވާންގެ އިތުރުން މުޅި އެސަރަހައްދަށްވެސް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ވޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވޫ ވަނީ މިގޮތަށް ކަންތައް ވިޔަ ނުދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް